Gøteborg er Norges største havn, men bare 2 prosent av godset går på tog fra Gøteborg til Oslo. Resten kjøres med bil, i Halden er vi vant til å se trailerne dundre over Svinesund og innover E6 som er i ferd med å sprenges.

Strekningen Gøteborg – Oslo med denne enorme mengden gods, egner seg godt for jernbane. Det ville være bra for miljøet, bra for samferdselssektoren, og det ville være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Når så lite av dette godset går på jernbane i dag, handler dette primært om at vi har en jernbaneløsning mellom Oslo og Gøteborg som ikke evner å løse oppgaven. Det handler blant annet om den bratte stigningen i Tistedalsbakken, og det handler om ensporet linje som gjør at det blir for trangt på jernbanelinjene.

Persontransporten mellom Oslo og Gøteborg er også lav, de fleste bruker privatbil. En ny moderne jernbane med raskere reisetid ville bidra til at flere brukte jernbanen også til persontransport mellom Oslo og Gøteborg, og kanskje også lenger sørover på kontinentet.

En ny, oppdatert og moderne jernbaneløsning mellom Oslo og Gøteborg ville knytte Norge til kontinentet på en helt ny måte. Det vil være en fremtidsrettet løsning til beste både for Norge og for våre naboland.

Det bør derfor snarest igangsettes et utredningsarbeid for å få klarlagt hvordan vi sammen med svenske myndigheter kan binde landene våre tettere sammen – det vil være bra samfunnsøkonomi, og det vil være bra for miljøet.