Gå til sidens hovedinnhold

Dette mener Aremarks politikere om nærpolitireformen

Artikkelen er over 5 år gammel

Her er høringsuttalelsen som kommunestyret i Aremark sender til forslaget om ny organisering av politistasjons- og lensmannsdistrikt.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Aremark kommune gir her sin uttalelse til forslaget til ny organisering av politistasjons og lensmannsdistrikt. I høringsrapporten spørres det først og fremst etter svar på syv forhold: polititilbudet i det enkelte politistasjons- og lensmannsdistrikt, inndelingen i nye politistasjons- og lensmannsdistrikt, geografisk plassering av nye politistasjons- og lensmannsdistrikt, navn på de nye politistasjons- og lensmannsdistrikt, inndelingen i nye geografiske driftsenheter (GDE), geografisk plassering av hovedsetene i nye geografiske driftsenheter (GDE) og navn på de nye geografiske driftsenhetene (GDE).

Aremark kommunes uttalelse støtter seg til formålet med politireformen som er:

 • Et nærpoliti som er operativt, synlig og tilgjengelig.
 • Som har kapasitet til forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger, og sikre innbyggernes trygghet.
 • Det skal utvikles et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti der befolkningen bor
 • Samtidig skal det utvikles robuste fagmiljøer som er rustet til møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer.

Aremark kommune mener vi ikke har tilstrekkelig grunnlag for å gi en god tilbakemelding. Det er behov for at det i en slik omfattende organisasjonsendring lages en konsekvensutredning i et større omfang og at den fremlegges før vi blir bedt om å gi svar i en høringsuttalelse.             

Vi mener derfor at prosessen skal utsettes slik at politiet sammen med lokalpolitikere og kommuner får bedre tid til å sette seg inn i og se på hva som blir den faktiske konsekvensen for hver enkelt kommune.

Polititilbudet

Lensmannstilbudet i Aremark kommune i dag
Lensmannskontoret har i dag to årsverk knyttet til operative politistillinger og en halv stilling til forvaltningssaker i samarbeid med Rakkestad kommune. Bemanningen innehar i dag svært god lokalkunnskap. Dette gjelder både geografisk og menneskelig.

Det jobbes aktivt med forebyggende arbeid på flere plan, også i samspill med innbyggerne. Kommunen anser seg som eksemplariske ved opprettelsen av et tverrfaglig og operativt team som består av samarbeid mellom lensmann og følgende instanser fra kommunen:

 • skole,
 • barnehage,
 • barnevern,
 • lege,
 • helsesøster,
 • NAV,
 • Ungdomsklubbleder
 •  Rådmannen.

Aremark Lensmannskontor driver forebyggende arbeid og løser potensielle politisaker på et tidlig stadium. Det er i dag relativt få saker ved Aremark lensmannskontor, noe som blant annet skyldes et godt forebyggende arbeid.

Aremark kommune er en turistkommune, noe som fører til at befolkningen nær firedobles i sommermånedene. Dette innebærer stor aktivitet i hele kommunen og tilliggende grensekommuner i Sverige både i vassdragene og på veiene. Vi ser større behov for politinærvær i store deler av året enn vårt innbyggertall skulle tilsi.

Aremark er en grensekommune med både sjøgrense og store skogsområder mot svenskegrensen, samt en godt trafikkert grenseovergang i Bjørkebekk, (Alingmoen) Fylkesvei 106. I dag gir politiet betydelig bistand til tollvesenet med bakgrunn i sin gode lokalkunnskap.

Hovedferdselsåren gjennom kommunen er fylkesvei 21 som går fra nord til sør. Veien preges i stor grad av tungtransport som en av de viktige tverrforbindelsene mellom e 18 og E 6, Dette innebærer et vesentlig faremoment i forbindelse med beredskapssituasjonen i kommunen.

Aremark består av 81 % skogsareal. Ved skogbrann er samarbeidet mellom brann/redning og beredskap særdeles viktig. Kommunens brannvesen samarbeider med tilstedeværende lensmann. Begge instanser har god lokalkunnskap og er raskt på plass som følge av tilstedeværelse i kommunen.

En klar konklusjon er at Aremark Kommunes behov for Polititjenester ikke ivaretas i denne organiseringen. Dette gjelder både i forhold til det forebyggende arbeidet, beredskapssituasjonen og grenseproblematikken.

Ved en omorganisering som foreslått har vi følgende krav til polititilbud i Kommunen

Kommunens behov i forhold til forebyggende arbeid

Bortfall av et lokalt forankret polititilbud vil vesentlig forringe tjenestetilbudet til befolkningen i Aremark kommune. Særlig vil dette ramme det gode forebyggende arbeidet som forutsetter høy grad av nærvær og kontakt med befolkningen. Det vil også ramme det tette samarbeidet med andre etater i kommunen som erfaringsmessig gir en effektiv oppgaveløsing. En gjennomføring av reformen vil skape større avstand mellom politiet og innbyggerne. Innbyggerne i Aremark kommune vil miste sin publikumsekspedisjon når de fleste ressursene flyttes fra kommunen over til mer befolkningstette områder.

Aremark kommune mener at det forebyggende tilbudet vil svekkes vesentlig dersom forslaget fra politimesteren gjennomføres og lensmannskontoret legges ned. Dette vil kunne føre til flere straffesaker og mer etterforskning, noe som ikke er god ressursutnyttelse.

Dersom reformen likevel vil bli gjennomført, er det avgjørende at det blir plassert en politikontakt i kommunen som innehar nødvendig lokalkunnskap knyttet til alle deler av den langstrakte kommunen og til innbyggerne – i tråd med politiets grunnprinsipper pkt. 4,6 og 7. Politikontakten må ha høy nok stillingsressurs til å kunne ivareta dagens etablerte og velfungerende tverrfaglige arbeid, og som også kan delta aktivt inn i politirådet i kommunen. Dagens etablerte praksis knyttet til følgende forhold må ivaretas.

Tverrfaglig team (operativt). Et svært verdifullt samarbeid der lensmannen deltar sammen med følgende instanser fra kommunen:

 • skole,

 • barnehage,

 • barnevern,

 • lege,

 • helsesøster,

 • NAV,

 • ungdomsklubbleder

 • rådmannen.

Oppfølgingsgrupper knyttet til enkeltsaker på tvers av kommunens instanser.

 • Patruljevirksomhet: Fast innom ungdomsklubben i forbindelse med kvelds- og helgevakter i klubbens åpningstider. Tett og åpen kontakt med ungdommen som er godt kjent med både lensmann og lensmannsbetjent.

 • Lokalkunnskap om ”alle krinker og kroker” i kommunen, som fort kan bli oversett uten denne kunnskapen

Beredskapsbehov

Dersom lensmannskontoret i Aremark legges ned vil det gi en vesentlig dårligere beredskapssituasjon i forbindelse med brann, ulykke og øyeblikkutrykning til utførende kriminalitet i Aremark. Aktuelle beredskapskrav er i praksis ikke mulig å overholde slik det foreslås organisert dersom ikke den patruljerende politibilen tilfeldigvis er i området.

Brannvesenet vil kunne være på plass ved en hendelse i løpet av 15 minutter, mens politiet må bruke over 45 minutter for å nå fram til store deler av kommunen. Ved en ulykke vil brannvesenet kunne rykke ut, motta et ambulansehelikopter og sende det av gårde igjen, før politiet har kommet til stedet.

I reformens pkt. 3.2.5 sies det «Ved å slå sammen tjenestesteder ser man en mulig fare for at verdifull lokalkunnskap reduseres grunnet geografiske områder.” Leteaksjoner i Aremark kan dokumentere at slik kunnskap har medført stor viktighet.

Aremark kommune mener beredskapstilbudet og den generelle samfunnssikkerheten i kommunen vil bli vesentlig svekket ved en gjennomføring av de foreslåtte endringene i nærpolitireformen.

Dersom reformen likevel blir gjennomført, er det avgjørende for Aremark kommune, som nevnt i reformens pkt. 3.2.4. at politiet kommer når nødsituasjoner oppstår. Det må etableres godt samarbeid mellom politi og brannvesen. Begge instanser må ha god lokalkunnskap slik at de raskt kan komme på plass i skog, terreng, på vei og i boligstrøk ved ulykker og brann.

Behov i forb. med grensekontroll

Politiets bistand til tollvesenet krever god lokalkunnskap. Denne lokalkunnskapen hos politiet vil bli vesentlig svekket ved en gjennomføring av de endringer som er foreslått.

Dersom reformen gjennomføres bør det vurderes å opprette en politipost i Aremark som kan ivareta de oppgaver et tett samarbeid med tollvesenet krever, og der en beholder den gode lokalkunnskapen som er helt avgjørende i slike saker. Dette er den den samme begrunnelse man har for å opprette en politipost på grenseovergangen i Marker Kommune

Inndelingen i nye politistasjons- og lensmannsdistrikt

Aremark kommune mener det er viktig at de polititjenestestedene som vi har i dag opprettholdes.

Geografisk plassering av nye politistasjons- og lensmannsdistrikt

Aremark kommune mener det er viktig å opprettholde et lensmannskontor i Aremark.

Dersom reformen gjennomføres er det viktig for Aremark kommune å opprettholde tilstedeværende politikontakt i kommunen, og det bør vurderes å opprette en grensepolitipost i Aremark.

Navn på de nye politistasjons- og lensmannsdistrikt

Aremark kommune mener at dagens polititjenestesteder bør opprettholdes og at vi får beholde Aremark lensmannsdistrikt/kontor.

Inndelingen i nye geografiske driftsenheter (GDE)

Aremark kommune støtter at det nye politidistriktet deles inn GDE Nord og GDE Sør.

Geografisk plassering av hovedsetene i nye geografiske driftsenheter (GDE)

Aremark kommune støtter plasseringen av hovedsetet til GDE Sør plasseres i Sarpsborg

Navn på de nye geografiske driftsenhetene (GDE)

Aremark kommune mener de nye GDE bør hete GDE Akershus og GDE Østfold slik at disse navnene ikke blir glemt og ikke er ensbetydende med fylker hvis den nye regionreformen blir gjennomført.

Kommentarer til denne saken