Aremark Senterparti skriver i et innlegg på sin Facebook side om vedtaket som ble fattet av kommunestyret 15.02.2018 vedrørende en interpellasjon fra Aremark Høyre om ungdomsklubben.

I dette innlegget blir alle de andre politiske partiene i Aremark beskyldt for dårlig politisk arbeid i denne saken, dette fordi vi ikke hadde vurdert alternativene i forkant av budsjettprosessen, og fordi vi nå støttet interpellasjonen. Vi kan love at vi har vurdert dette grundig, da vi helt klart mener at det er viktig for ungdommen å ha et eget sted å være.

I forbindelse med budsjettbehandlingen i kommunestyret gikk Arbeiderpartiet inn for å bygge nytt hus til ungdommen. Vi hadde et konkret forslag på hvor dette burde ligge og forslag til finansiering, blant annet selge Myrland og to ungdomsleiligheter og i tillegg benytte det avsatte beløpet som allerede sto i budsjettforslaget. Dette forslaget ble nedstemt av Senterpartiet, Høyre og Krf.

 

Så å komme med en slik påstand om at dette ikke er vurdert i forkant av budsjettforhandlingene og dårlig politisk arbeid, synes vi er en helt urimelig påstand!

Vi har ikke lovet ungdommen i Aremark et nybygg eller at en restaurering av Myrland er det de skal få, slik trolig Senterpartiet har gjort ettersom de mener at dette er de eneste alternativene, og at det er dette de har forespeilet ungdommen.

Da Senterpartiet kommer med en del uriktige påstander i sitt innlegg, oppfordrer vi dem til å lese en gang til for å se hva som faktisk står der.

Det står IKKE noe om at det skal brukes lokaler på skolen og Furulund, heller ikke at kafédrift, pub og ungdomsklubb skal blandes slik Senterpartiet påstår, men følgende:

Det er i budsjettet for 2018 innarbeidet at vi skal gjennomføre etablering av en ny ungdomsklubb. Med ny ungdomsklubb har vi forstått at vi ikke skulle bruke den gamle slik den eksisterer i dag, men at flere muligheter for etablering av et nytt ungdomstilbud skulle utredes. Forutsetningen for vår tilslutning til denne budsjettposten var at det skulle gjøres et arbeid i LKU i forhold til utredning av hvilke alternativer som foreligger, og at utdyping av kostnader (investering og drift) i forhold til ungdomstilbud på de aktuelle alternativene skulle utarbeides og deretter behandles i LKU. Produktet av denne utredningen skulle fremmes for videre politisk behandling i Formannskap, evt. kommunestyre for endelig vedtak om valg av tilbud.

Det har fremkommet at det er ulik oppfatning av det vedtaket som er gjort i budsjettet for 2018 i forhold til ungdomsklubben. Vi ber derfor Kommunestyret vedta:

Administrasjonen skal sammen med LKU (Levekårsutvalget) vurdere hvilke alternative muligheter for å etablere tilbud for ungdom som foreligger i Aremark. Det skal utarbeides et beslutningsgrunnlag som skal inneholde hvilket tilbud alternativene gir ungdommen, budsjett for investeringen og driftsutgifter fremover. Barn og unge skal involveres i prosessen. Arbeidet i LKU ønskes sluttført innen 12 april 2018 slik at valg kan foretas i april 2018.

Vi ga vår støtte til forslaget fordi vi mener at Levekårsutvalget skal jobbe med denne saken, da dette ikke har vært vedtatt i kommunestyret tidligere, først da vil vi kunne få en grundig gjennomgang av alle alternative tilholdssteder og hvilken aktivitet tilbud som vi kan tilby ungdommen i Aremark.

Vi mener det bare er positivt med en slik utredning, slik at vi kan gi ett best mulig tilbud til ungdommen, noe vi tror alle de politiske partiene i Aremark ønsker.

Senterpartiet skriver også at det i budsjettvedtaket fra 14.12.2017 er økt med 2 millioner kroner i tillegg til millionen som ligger i budsjettet. Det de glemmer, er at det også i vedtak (punkt 11), står følgende:

Før investeringer i ny ungdomsklubb, oppgradering av sentrum, asfaltering og lyssetting av skolegården og helårs trimløype gjennomføres, skal det legges frem en investeringsplan for kommunestyret til godkjenning.

Disse investeringene forutsetter at utredningen omkring salg av hele eller deler av de kommunale boligene, gir et økonomisk resultat som forsvarer disse investeringene.

Det kunne også være interessant å få vite hvilke andre investeringer Senterpartiet vil fjerne fra budsjettet slik de skriver i sitt innlegg.