Dette gjøres i samarbeid med Halden kirkelige fellesråd.

Gjelder 90 mål

– Gravlunden ved Os kapell begynner å bli full. Hovedhensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utvidelse av gravlunden. Det er behov for opparbeidelse av nye gravfelt, skriver Halden kommune på sin hjemmeside.

Videre skrives det: – Det finnes i dag ikke noe tilbud om muslimsk gravlegging innenfor kommunen. Det er derfor også behov for å tilrettelegge for dette.

Hovedformålet med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av Os gravlund med nye gravfelt for kiste- og urnegravlegging. Det er også aktuelt med etablering av minnelunder – både navnet og unavnet.

Hele planområdet er på ca. 90 mål.

Området gravlunden ligger i er i hovedsak uregulert. Kommunestyret bevilget en million kroner til regulering og utvidelse av Os kirkegård i 2017. Dette er fulgt opp med ytterligere bevillinger.

Flere parkeringsplasser

I tillegg trengs flere parkeringsplasser og bedrede forhold for driftsavdelingen.

Muligheten for å gjenåpne Osbekken gjennom planområdet skal også vurderes.

Samtidig skal planen legge rammer for forvaltning av eksisterende bygningsmasse og gravlund.

Det er kommunens planavdeling som skal utarbeide planforslaget.

Kommunen ønsker en god dialog med alle som kan være berørt av planprosessen. Alle typer innspill, synspunkter eller relevante opplysninger er velkomne.

Frist for å komme med innspill til planarbeidet er satt til 1. februar 2020.

Dette er området

Planområdet omfatter i hovedsak eksisterende gravlund og mulige utvidelsesområder mot Gimleveien og Løkkeveien.

I sydvest er anlegget som i dag benyttes av driftsavdelingen tatt med, samt parkeringsområdet sør for dette.

Gjennom planprosessen vil det i tillegg bli vurdert om det er mulig å åpne Osbekken. Denne renner i kulvert. Planområdet omfatter derfor også områder langs Løkkeveien.