Gå til sidens hovedinnhold

Vi trår varsomt, og setter spor

Artikkelen er over 1 år gammel

Kongeveien skole har en visjon med slagordet; Vi trår varsomt og setter spor. Det akronymet ordet TRÅR står nettopp for tillit, redelighet, åpenhet og respekt. Ordet kan også gjenspeile vår leder og rektor, Jostein Stø.

Innsendt

Jostein gir sine ansatte tillit og tro. Han er lydhør, gir stor omsorg og er den gode samtalepartneren for elever og ansatte. Han ser oss!

I tillegg til å bygge ny skole, er en av oppgavene å bygge et godt læringsmiljø. Noe vi; ledelse, lærere, miljøpersonalet og elever, jobber med til daglig.

En fusjonering tar tid, tro meg, vi har faktisk en god del erfaring.

Ved den første fusjoneringen, Øberg og Iddevang, vil jeg si at det tok hele 2 år. Mange tøffe tak og oppbrettede armer. Det er en tyngende arbeidssituasjon ved en skolesammenslåing. Nytt sted og en felles plattform skal smis på nytt. Elever og ansatte skal sammen jobbe mot et godt felles skolesamfunn.

Nå ved 2.fusjonering, er vi på’n igjen. Men dette klarer vi, gi oss bare litt tid!

Å være en skoleleder handler om å lede og administrere en skole. Det er et økt trykk på skolelederne. Dette blir påvirket av hvilke ressurser kommunen setter av til ledelse og til laget rundt elevene. Man skal ikke bare serve elevene med læring og dannelse, men som leder må du forholde deg til økonomi i tillegg til drift og lovverk.

At vår leder og rektor, Jostein Stø, har valgt å si opp sin jobb er meget leit. Som en stø klippe førte Jostein “båten” videre med stø kurs for en kvalitetsskole.

En oppsigelse var ikke en ønsket situasjon fra han sin side, men jeg forstår så godt hvorfor. Han har ikke nådd frem i de ulike kanalene med sine spørsmål til skoleeier. Den “røde tråden” har kanskje blitt borte etter ulike personer i rollen som kommunalsjef? At han forteller om Halden-Skolens situasjon er av respekt. Håper andre også tar sin ytringsfrihet til hjelp, dette gjelder ikke Kongeveien skoles situasjon. Dette er en bekjennelses om en tilstand i Halden-Skolen, som hvert år får mindre og mindre midler. Bare det siste året har Halden-skolen blitt tildelt mindre enn av fjorårets ramme.

Jostein Stø forteller oss om valg han har måtte ta; å følge lovverket eller holde budsjettet. Onsdag denne uken er det møte i Undervisning og Oppvekst. Her vil det blant annet bli lagt frem en konsekvensutredning for Kongeveien skole. I denne utredningen fortelles det noe om hvordan vi kan kutte for å holde budsjettet, men også hvilke konsekvenser og følger dette vil gi ansatte, foresatte og elever.

Er det vi som skole eller skoleeier som skal sørge for at vi holder lovverket? Og hva gjør man dersom lovverket ikke kan overholdes, nettopp fordi man ikke har midlene som skal til?

For å holde budsjett, kan vi kutte i årsverk! Ja, vi kan jo fjerne sosiallærer, Spes.ped koordinator, redusere administrative del av inspektørstilling, redusere administrative del av stilling for ass.rektor, redusere administrativ del av stilling for SFO leder, fjerne alle delings timer i kunst og Håndverk, fjerne alle delingstimer i mat og helse, slå sammen klasser slik at alle trinn er tredelt, og kutte assistentressurs til elever.

Dette vil medføre til at de sårbare elevene vil bli enda mer sårbare og de sosiale utfordringene i Halden skolen vil øke. Ved å fjerne funksjoner og redusere stillinger vil det legges økt press på kontaktlærere, administrasjonen generelt og leder med ansvar for skolemiljø spesielt.

I dag koordinerer og leder f.eks. sosiallærer implementeringen av sosial læreplan og bistår i § 9A-saker. Opplæringsloven §9a, elevens rett til trygt og godt skole miljø.

Videre vil kvaliteten på spesialundervisningen bli mer tilfeldig og med fare for å ikke være i tråd med veilederen og sakkyndig uttalelse. Kontaktlærere får igjen et større ansvar og skolens ledelse og administrasjon for et betydelig mer arbeid. Opplæringsloven §5 viser til dette; spesialundervisning, skolens kvalitative arbeid med dette har ikke lenger en koordinerende funksjon som er forutsatt i kommunale retningslinjer.

Arbeidsoppgavene til inspektøren er mange. For å gjennomføre en reduksjon i administrativ tid må inspektør konsentrere alt sitt arbeid på oppfølging av timeplaner, innleie av vikarer og klargjøring av timelister. Dette vil gjøre at oppfølgingen av elever og ansatte vil måtte settes på vent eller flyttes til rektor. Arbeidet med oppfølging av hjem, ansatte og elever vil bli svært skadelidende. Øvrige ansatte får flere oppgaver og ansvar som følge av dette, og rektor får et merarbeid ut over den innsparingen som alt er lagt i fusjonen fra to skoler.

Opplæringsloven §9-1 slår fast at enhver skole skal ha en forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ ledelse. Opplæringen i skolen skal ledes av rektorer.

Arbeidspresset for assisterende rektor er i dag stort. Og flytte deler av stillingen over til undervisning vil skape et enda større etterslep på oppgaver som skulle vært gjort.

SFO men mer enn 60 barn skal ha 100 % SFO leder. Ved å fjerne 30 % av denne stillingen vil mye av planarbeidet og informasjon til hjemmene måtte reduseres. En slik reduksjon vil ikke være tråd med gjeldende føringer/avtale i kommunen. Her er det i tillegg brudd på særavtale og skolefritidsordningen punkt 2.1.2. I skolefritidsordninger som har 60 barn eller mer skal som hovedregel tilsettes daglig leder.

Mellomtrinnet har i dag delte grupper i kunst og Håndverk og for å kunne gjøre forskjellig arbeid i både sløyd og tekstil i tillegg til tegnepreget forming. Fjerning av delingstimer vil gjør det umulig å gjennomføre sløyd og tekstilforming forsvarlig av hensyn til sikkerhet.

Dette vil gjøre at eleven ikke vil få en opplæring i tråden opplæringsloven. Alle spesialrom har ikke kapasitet for fulle klasser. Kvaliteten på opplæringen blir dårligere, og utfordrer sikkerheten for elevene i faget. Ved å fjerne alle delingstimer i mat og helse vil gjøre at skolen må drive teoretisk opplæring i faget, og at matlaging ikke vil bli gjennomført. Dette vil gjøre at skolen ikke vil kunne oppfylle opplæringsloven. Skolekjøkkenet klarer ikke å håndtere fulle klasser. Faget må legges til klasserom. Vanskelig å få til forsvarlig undervisning faglig. Til slutt kan vi jo slå sammen klasser, slik at alle trinn blir tredelt. Vi kan og kutte assistentressurs til elever, med det vil si at vi som skole ikke følger opp sakkyndige tilrådinger og vurderinger om tiltak for å møte elevers rett til trygt skolemiljø, eller avskrive vedtak fra fylkesmannen. Dersom øvrige tiltak over ikke effektueres må denne posten tilsvarende økes. Konsekvensutredningen ved Kongeveien skoles drift mot budsjett 2019 finnes som vedlegg til SU møtet ved skolen.

Er det slik det skal være i Halden-skolen i dag, år 2019? Halden Kommune går med over 100 millioner i overskudd for det tredje året på rad. 45 av disse millionene skal brukes til å betale ned Robekgjeld. Resterende skal plasseres i fond. Fint med penger på bok, men noe bør vel også ut i skolen?

Den økonomiske situasjonen for enhetene svært krevende. Skoler arbeider med tiltak i sine budsjetter for inneværende år. Dette er svært krevende arbeid og enhetene har et meget begrenset handlingsrom for uforutsette situasjoner som kan kreve noen ekstra former for økonomiske belastninger. I skolene er dette særlig synlig ved behov for ekstraordinære tiltak eller med pålegg fra fylkesmannen. Flere skoler har utfordringer knyttet til ekstra tiltak sett mot elevsituasjoner som bidrar til behov for vikar og ekstrahjelp for kortere eller lengre perioder.

Dette er rasjonalisering av skolen, og ja, når skal det stoppe? Og når er “nok er nok”?

Det er klart at skolen også skal være med å spare, men til hvilken pris? I de årene jeg har vært ansatt i Halden Kommune har det vært innkjøpsstopp og sparekutt. Vi som jobber i skolen vrir og vender på alt. Å ja, vi har fått det til på tross av slitte skolebygninger og læremidler som ikke står i stil med hva forventningene til hva den moderne skole bør inneholde. Nå har vi endelig fått ny skole! Hurra, og stor takk til kommunen!

Rasjonalisering av skolen, ja, det går utover de svakeste elevene. Og vi vil få flere elever som vil tilfalle denne gruppen.

Hva er «å rasjonalisere»? Hva er rasjonell drift? Er rasjonell drift at det skal være en pedagog på 30 elever? Eller at elever som ikke klarer seg uten spesialpedagog, nå må klare seg uten? Og hva med gråsone-elevene? Hvor skal de gjøres av? Hva med mestringsfølelsene? Hva med de gode undervisningsrammer? Hva med tidlig innsats? Hva med frafall på videregående skole? Hva med valgmulighetene i videre studier? Hva med fremtidens kompetanse i Halden Kommune?

Hvordan kan dette være uproblematisk? Det er klart at budsjettkutt får konsekvenser! Dette er konsekvensen av budsjettkutt fattedes vedtak i 2015. Konsekvensene vil ikke vises omgående, men over tid vil andre budsjett-poster bli dyrere!

Ønsket mitt er at Halden blir den beste skolekommunen. Hvordan skal vi greie å få til det? Når slike dyktige ledere velger “å ta hatten - å gå”.

Mvh Linda Sem-Strøm

Kommentarer til denne saken