Gå til sidens hovedinnhold

- Vi skal tilrettelegge for at man mestrer mest mulig av hverdagen selv

41 år gamle Rima Arhhal er frustrert og trist over at hun ikke får den hjelpen hun mener hun har krav på fra Halden kommune. Kommunen forklarer på generelt grunnlag hvordan de konkluderer i søknader om offentlig helsehjelp.

For abonnenter

Sissel B. Lund er enhetsleder for koordinerende fellestjenester i kommunen. Hun er kjent med at Halden Arbeiderblad har intervjuet Rima Arhhal som mener at hun trenger mer hjelp fra Halden kommune.

Lund presiserer at hun vil fortelle om saksbehandlingen og kriteriene på et generelt grunnlag.

Kartlegger

Før noen tildeles tjenester fra for eksempel hjemmesykepleien blir de kartlagt. Lund forklarer hvordan den prosessen fungerer.

- Halden kommune fatter enkeltvedtak på helse og mestringstjenester etter søknad fra brukere/pasienter. Før vedtak fattes blir det gjennomført en kartleggingssamtale hvor man kartlegger søkers behov for hjelp på de ulike livsområder - fysisk, psykisk og sosialt, forklarer hun.

Hva pasienten mestrer selv i hverdagen blir og kartlagt.

- Det som framkommer i kartleggingen sees opp imot gjeldende lovverk i forhold til helse og omsorg, samt Halden kommunes vedtatte kvalitetsstandarder, før endelig vedtak fattes.

Les også

Rima Arhhal (41) trygler Halden kommune om hjelp: – Kroppen min er dårlig, men hodet er helt friskt

Hjelp til selvhjelp

Kommunens målsetning er at hjelpen som det offentlige bidrar med skal bidra til at man mestrer mest mulig at hverdagen selv. Lund beskriver det som hjelp til selvhjelp.

- Fokus er hjelp til selvhjelp. Målet er hele tiden å sette pasienten i stand til å mestre eget liv i eget hjem. Tilgjengelig nettverk og husstandens samlede ressurser blir og kartlagt og vurdert ved tildeling av helse og mestringstjenester, forteller hun.

Lund nevner også muligheten for å klage på vedtaket.

- I enkelte tilfeller er søker ikke enig i tildelt tjenestetilbud, da ligger det alltid en mulighet for å klage på vedtak om tjenester. Klage instans er Halden kommune og om Halden kommune ikke endrer sitt vedtak, sendes saken til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Må ha omfattende behov

Arhhal har søkt om Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) fra Halden kommune. Hun fikk avslag, og begrunnelsen er at hun allerede har bistand fra hjemmesykepleien.

Lund forklarer at hvis man skal ha rett på BPA så skal man kunne dokumentere at man har omfattende behov.

- Tjenesten tildeles pasient/bruker som har et omfattende og sammensatt tjenestebehov i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet, sier hun.

Hun viser til at BPA ikke fungerer som en nattjeneste med mindre det foreligger kontinuerlig behov.

- BPA innvilges ikke der bruker/pasient er i behov av punktvis hjelp, et eksempel på dette er hjemmesykepleie.

Brukermedvirkning

Det er stor avstand mellom det Arhhal forteller at hun får av hjelp og hvordan Halden kommune mener tilbudet skal fungere. Arhhal har forklart til Halden Arbeiderblad at hun føler seg glemt og at det er vanskelig å få pratet med noen i kommunen.

Lund forklarer, fortsatt på generelt grunnlag, at de er opptatt av brukermedvirkning.

- Halden kommune tilstreber fokus på brukermedvirkning i sin tildeling av tjenester. Pasienten skal høres og komme med innspill i forhold til eget tjenestetilbud og tjenestetilbudet skal utformes i samarbeid med søker, sier hun.

- I praksis betyr dette at Halden kommune gjennomfører kartlegging av behov, samt gjennomfører samtaler om konkret tilrettelegging av tjenestetilbud, i de tilfeller hvor man ser at søker fyller vilkår for å få tildelt en helse og mestringstjeneste.

Taushetsplikt

Arhhal har gitt Halden kommune mulighet til å uttale seg ved at hun har løst dem fra taushetsplikten.

Den muligheten ønsker ikke Halden kommune å benytte seg av.

- Hvorfor vil dere ikke det?

- Dette kommer seg av at ansatte i Halden kommune helse og mestring har taushetsplikt og på bakgrunn av dette ønsker jeg ikke å kommentere denne saken spesielt, forklarer Lund og henviser til helsepersonalloven.

- Selv om en pasient/ bruker fritar helsepersonell fra taushetsplikt, innebærer ikke dette at man som kommune har en opplysningsplikt. Man kan velge å ikke gi opplysninger om enkeltsaker om dette framstår som den mest forsvarlig løsningen basert på faglig skjønn eller andre faktorer.

Kommentarer til denne saken