Tirsdag 15.03.21, kl. 21.00 ble det avhold en pressekonferanse ved helseminister Bent Høie der Viken ble ilagt tiltaksnivå i Covid19-forskriftens kapittel 5A, som er det strengeste tiltaksnivået som staten nå operer med. Tiltaket ble iverksatt med tre timers varsel! Samtidig som en stor del av landet på nytt ble nedstengt, gikk det ut beskjed om at skolene fortsatt skal driftes på gult nivå etter trafikklysmodellen for smittevern.

Ved å ilegge hele Viken fylke, bestående av 51 kommuner, statens strengeste tiltaksnivå gis det et sterkt signal om at smittesituasjonen er alvorlig. Som skoleledere har vi tiltro til at Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet til enhver tid tar kloke og veloverveide avgjørelser. Denne gangen opplever vi en logisk brist når samfunnet på nytt stenges ned, samtidig som skolen skal driftes tilnærmet normalt. Gapet mellom tiltak i samfunnet og tiltak i skolen står ikke i samsvar. Resultatet av dette kan medføre at stadig flere mister tillit til tiltakene i samfunnet. Dette opplever vi som alvorlig. Tillit er et nøkkelord hvis vi skal klare å bekjempe pandemien sammen. Med tillit følger handlekraft og oppslutning om tiltakene.

Som skoleledere er vi satt til å fortolke, forsvare og til å utføre nasjonale og regionale smitteverntiltak ovenfor ansatte, foresatte og for elevene. Etter pressekonferansen 15. mars opplever vi som rektorer at vi blir satt i en skvis i forhold til å forsvare regjerningens tiltak i samfunnet opp mot manglende tiltak som korrelerer med dette i skolen. Ansatte i skolen er kjent for å være lojale og for å ha høy arbeidsmoral, dette er vi stolte av. På tross av smittesituasjonen i samfunnet møter vi på jobb, dag etter dag. Elevenes beste er vårt mantra. Nesten hver eneste dag de siste månedene har det vært enkeltelever eller hele klasser i karantene på hver eneste skole i kommunen vår. Både elevene som kan møte fysisk på skolen og elevene som må være hjemme i karantene, har krav på et forsvarlig opplæringstilbud. Vi tar profesjonen vår på alvor, og å lempe på kvaliteten er ikke et tema.

I tillegg til å drive undervisning har ansatte i skolen fått en stadig større rolle i smittesporingsarbeidet. Skolen ringer rundt til hvert eneste hjem til elevene i de respektive klassene for å nå ut med raskest mulig beskjed om karantesetting på vegne av kommuneoverlegen. I stadig større grad bidrar nå skolene i kartleggingsarbeidet ved smittesporing. Som ansatte i skolen sitter vi på mye informasjon om elevene. Skolelederne i Halden opplever et svært godt samarbeid med smittesporere og kommuneoverleger. Vi forstår at å nå raskt ut er avgjørende for smittebegrensning. Samtidig har vi nå behov for å belyse at de mange ekstra oppgavene skolen har fått det siste året, kommer i tillegg til de allerede omfattende kjerneoppgavene vi har i skolen. Sist i rekken av ekstra oppgaver er at det nå er skolen som skal bistå med å videreformidle tidspunkt for Covid-test til karantenesatte elever og ansatte. Utallige henvendelser fra foresatte vedr. syke barn, avklaringskarantene og smittekarantene, blir besvart hver eneste dag. Lærere og skoleledere er i konstant beredskap. Telefonen blir tatt med selv når vi unner oss den daglige dusjen. Arbeidspresset har vært og er fortsatt enormt. Vi som jobber i skolen, har nå i over ett år løpt i et sammenhengende maratonløp. Målstreken flyttes stadig lengre bort fra oss som løper. Å avbryte løpet er ikke et alternativ for oss. Vi ønsker å bidra til å løpe både fort og langt, men vi er avhengige av nødvendige tiltak i skolen for å ikke miste målstreken av syne.

I Halden kommune valgte direktør for undervisning og oppvekst å gå i rask dialog med skolelederne allerede formiddagen etter den nevnte pressekonferansen. Dette for å kartlegge situasjonen og innhente informasjon fra skolene. Det ble gjennomført fortløpende avklaringsmøter både med skoleledere, kommuneoverlegen og med statsforvalteren. Bekymringene til de mange ansatte i skolen ble hørt og tatt på alvor. Kommuneoverlegen valgte å også sette barneskolene på rødt tiltaksnivå etter trafikklysmodellen for smittevern. Dette er et smittevernsnivå som korresponderer med tiltakene som Viken nå er satt under.

Skolelederne i Halden setter stor pris på den raske responsen fra kommuneoverlegen og fra direktør for undervisning og oppvekst. Rødt tiltaksnivå gir oss som jobber i skolen større handlingsrom i forhold til å kunne ta tilstrekkelig hensyn til smittevern både for elever og ansatte. Rødt tiltaksnivå er ikke det samme som hjemmeskole, men et tiltak for å unngå hjemmeskole eller stengte skoler. Ved å sette skolene til rødt tiltaksnivå kan vi som skoleledere også tilby en tryggere opplevelse av arbeidshverdagen til våre ansatte.