Kjære haldensere!

Vårt budsjett for det siste driftsåret i denne 4-års perioden er nettopp godkjent av Fylkesmannen. Det var altså ikke noe ulovlig ved det, slik noen hevdet. Og jeg må gi uttrykk for at det blir nesten litt trist når politikere bruker energien sin på å forsøke å finne feil istedenfor å komme med gode og positive forslag om hvordan drive Halden enda mer effektivt i framtida, slik at vi er best mulig rustet til en framtid vi vet blir meget krevende. Budsjettet må altså fortsatt godkjennes, for vi er på Robek-listen helt til vårt regnskap for 2018 også er godkjent av den samme Fylkesmannen.

Vi vil alltid i en så stor organisasjon som en bykommune ha utfordringer. Og i år har vi, i likhet med våre nabokommuner, noen utfordringer innen barnevern. Rådmannen har de siste månedene gjort en rekke tiltak for å bedre situasjonen. For, som vi har sett i flere andre sektorer i kommunen, det er slett ikke alltid mer penger er medisinen på alle utfordringer. Det vil komme mer informasjon fra administrasjonen til politisk nivå i løpet av kort tid, hvor vi får vite om tiltakene har effekt.

2018 var nok et godt økonomisk år for Halden. Og vi behøver virkelig de siste års store overskudd, for vi lever fortsatt delvis på lån. Resultatet blir uoffisielt totalt ca. 105 millioner. Av de 105 mill. i overskudd på drift går 45 mill. til den siste nedbetalingen av tidligere års overforbruk (Robek-gjelda) og de resterende ca. 60 mill. vil framstå som positivt regnskapsresultat for 2018. Da er ikke de 22 mill. vi tok inn i forhøyet e-skatt tatt med. For de gikk direkte til nedbetaling av «Robek-gjelda». Tallene viser med all tydelighet hvor helt usannsynlig langt ute å kjøre Halden var. For selv om vi etter flere års gode resultater har nedbetalt hele 286 millioner i opparbeidet underskudd (Robek-gjelda) siden 2013, er vi fortsatt avhengig av å dra kredittkortet og bruke av kassakreditten i lange perioder av året. Vi har med andre ord allikevel ingen egne «penger på bok». Ennå. Vi trenger derfor flere slike år, slik at vi etter hvert kan drifte kommunen med egne midler.

Alle som har hatt kredittkortgjeld, og slitt med å komme på pluss-siden, vet hvor krevende det er å leve på lån. Noen år til nå med «stø kurs» så blir vi en skikkelig økonomisk robust kommune.

Takk til alle ansatte for at dere har fått kontroll, fulgt budsjettene vi har vedtatt og for at dere «står på». Neste år blir det tøffere. For da må vi ut med 20 mill. mer i avdrag på lån, fordi den nye kommuneloven gir færre år til nedbetaling av de lånene vi har. Men det ligger vi godt an til å klare nå. Det som er ekstra gledelig er at vi ser at økt aktivitet i Halden gir økt skatteinngang.

Vi har vært kjent med i mange år at Halden, ja, stort sett hele Østfold, har meget lav skatteinngang i forhold til resten av landet. Men det skjer forbedringer også på dette området, noe som betyr økt aktivitet i Halden.

I 2012 var skatteinngangen i Halden 76,5 % av landsgjennomsnittet. Men siden har dette økt jevnt og trutt, og i 2018 var den steget til 79,6 % av snittet for kommuner i Norge. Med en økning på 3 % p.a. og en skatteinngang i 2018 på 758 millioner, ja, så betyr det 22–23 millioner mer i økte skatteinntekter fra egne borgere enn om ingenting hadde blitt gjort. Det betyr at aktiviteten og verdiskapningen går mer opp i Halden enn i gjennomsnittet av norske kommuner.

Ja, som et par eksempler på det kan nevnes at det på grunn av all aktiviteten på Fredriksten har vokst fram et nytt hotell med over 20 ansatte, og kreative næringer i Blender har fylt opp tollbodens 2. etasje. Men den største aktivitetsveksten kommer fra våre etablerte firmaer, for Haldens næringsliv går godt og vi har lavest ledighet i Østfold. Ekstra gledelig er det å høre fra et av Haldens aller største firmaer at det de senere år har blitt lettere å få ingeniører og andre til å bosette seg i Halden.

Så vi må fortsette å framsnakke hverandre og Halden og skape aktiviteter og arrangementer, slik at den gode spiralen vi er inne i forsterkes ytterligere. Og det at Halden synes blir enda viktigere nå som vi går inn i en stor ny region, hvor vi skal konkurrere om både arbeidskraft, tilflyttere og etableringer av nye firmaer med mange, store, godt bemidlede og folkerike kommuner. Så markedsføring av Halden og det å gjøre byen synlig blir viktigere enn noen gang.

En snart fire år lang valgkamp nærmer seg slutten. Og hvis haldenserne er fornøyde med jobben som er gjort og vi som styrer nå får fortsatt tillit ved høstens valg, ja, så skal jeg fortsette å gjøre mitt beste for å sette Halden på kartet med positive fortegn og ved det bidra til å føre Halden inn i framtida. For er det noe har jeg lært meg etter mange år i næringslivet, så er det at ingen ting kommer av seg selv. Og det gjør det ikke i en kommune heller.