I Halden Arbeiderblad 30.oktober leser vi at utbyggerne av Oreid reagerer på at politikerne vil begrense utbyggingen der. Det er da på sin plass med et svar fra Øberg og Omegn Vel :

Oreid – Fra LNF-område til utbygging – og tilbake til friluftsområde.

Øberg og Omegn Vel har i flere tiår jobbet mot at sandtaket på Oreid skulle bygges ut. Under flere år med sandflukt og støy som plaget naboene, fikk velforeningen stanset planen om et pukkverk som skulle fjerne hele høyde 155. I 1988 ble området regulert til Landbruks, natur – og frilufsområde (LNF) I 1995 ble sandtaket lagt ned, skråningene ble gjort slakkere og tilplantet med furu. I 2007 ble området kjøpt av eiendomsutvikler Lerah AS med tanke på boligbygging. I et ”juli-vedtak” i 2009 vedtok Halden kommunestyre å legge 116 dekar av Oreid eiendommen ut til boligformål (Oreid 1 og Oreid 2). Selve sandtaket forble LNF-området.

Øberg og Omegn Vel sammen med 4 andre velforeninger i Tistedal fikk i 2010 utarbeidet ”Grønnplan for Oreid” som ba om at høyde 155 (Oreid2) ble tilbakeført til LNF-område. Det ble her også påpekt at i 2009 registerte Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) at de sydvendte sandskråningene var verdifulle yngleområde for sandlevende insekter, og hele 59% var pollinerende insekter. Grønnplanen fremhevet at Oreid er et nærturområde for omkring for 2-3000 innbyggere i Tistedal. Velforeningen har hele tiden sagt at utbygging av områder nært inn til offentlig vei godtas (Oreid 1), men at selve sandtaket inklusiv høyde 155 skal forbli ubebygd. Øberg og Omegn Vel fikk i 2019 lagt ut en underskriftskampanje på Facebook mot videre utbygging. Underskriftene ble levert Halden kommune og politiske partier.

Oreid Utvikling har nå snart bygget ut hele Oreid 1 og har sendt inn planer for å regulere høyde 155 - Oreid 2 til boliger. I intervjuet i Halden Arbeiderblad sist fredag 30.oktober, fremholder Oreid Utvikling at de har hatt betydelige investeringer i infrastruktur, og vurderer å saksøke Halden kommune om de ikke får bygge ut Oreid 2. Frekkhet er en gudbenådet gave.

Stiene og de gamle veiene var etablert lenge før utbyggerne kom inn i bildet. De har satt opp skilt her og der, siden prosjektleder Haug tydeligvis er opptatt av det. Derimot har de tatt seg til rette ned i LNF-skråningene ved å bruke tunge maskiner for å fjerne trær og vegetasjon for å lage henholdsvis utfor/hoppbakke og ”downhill” sykkelbane! Området de høvlet ned var registrert som viktige insektbiotoper. Utbyggerne satser tydeligvis på tilgivelse fremfor tillatelse! BMX- sykkelbanen i bunnen av sandtaket var opparbeidet av noen iherdige gutter i sin fritid før utbyggerne i etterkant bidro med å fylle på med mer sand. Et volleyballnett er også satt opp og et par benker. Saken er at utbyggerne hele tiden har sett for seg at hele dette LNF-området i bunnen av sandtaket også skulle bygges ut – og har gjennom lang tid hatt stående svære plakater med kart over Oreid-grenda. Der vil disse banene måtte vike for boliger.

For et par år tilbake ble drivverdig tømmer hogd på høyde 155. Sist høst varslet Øberg og Omegn Vel om at utbyggerne igjen hadde startet å hogge ned resten av trærne som stod igjen på toppen. Utbyggerne kalte det ”tynning”. Kommunen tok en befaring med utbyggerne og velforeningens representant, hvor denne ”ta-seg-til-rette” holdningen ble påpekt. Konklusjonen ble at all hogging på høyde 155 ble stoppet. I de sydvendte sandskråninger har furuene grodd til og hindrer at sola slipper inn til sandflatene hvor de varmekjære insektene yngler. Biofokus ble av utbyggerne hyret inn sommeren 2019, og de konkluderte med at store deler av furuene i skråningen måtte hogges for å sikre et gunstig yngleområde for insektene. Dette har nå blitt gjort, men midt i yngletida – pga Korona-restriksjonene. Naturvernforbundet i Halden har foreslått for Halden kommune å frede dette sandområdet etter Plan- og bygningslovens paragraf 12.5. - Oreid Utvikling har i sitt siste forslag til endring av arealplanen vist i HA sist fredag, utrolig nok skissert at disse sydvendte skråningene med pollinerende insekter bør innlemmes som fremtidig boligområde.

I Halden har det gjennom mange år vært en trend å skulle bygge på alle fjellknauser og topper, sist var Brattås. La oss derfor beholde den siste vi har igjen, høyde 155 ved Oreid. Det er lov å håpe at også partiet Høyre har fått med seg i disse Korona-tider at nærturområder er svært viktig for befolkningen i Tistedal, som ellers måtte sette seg i bil for å komme ut i naturen. Ved å unngå for mye bilkjøring bidrar man positivt til å holde igjen for den tiltagende klimautviklingen.