Når budsjettet for 2022 ble behandlet i kommunestyret i desember 2021 var det helt klart at den virksomheten som Halden Turist sto for i Halden ikke kunne fortsette med grunnlag i det som ble bevilget. Den økonomiske rammen for deres virksomhet ble ikke ivaretatt på noen måte. Det er det faktiske forhold som de partiene som dannet flertallet for budsjettbehandlingen måtte være klar over. Både før budsjettbehandlingen og etter at budsjettet ble vedtatt forsøkte både leder og styre i Halden Turist å påvirke politisk nivå at det ikke lot seg gjøre å drive en forsvarlig virksomhet som kunne ivareta kommunens forutsetninger og ønsker i denne sammenheng ved å videreføre økonomisk støtte på samme nivå som tidligere. Kommunens økonomiske ramme for Halden Turist ble av kommunestyret fastsatt til ca. kr 720,000, – mens Halden Turist mente det var behov for 1,6 millioner kroner. Det tok ikke flertallet hensyn til i sitt vedtatte budsjett. Saken behandles på nytt i formannskapet 10. februar 2022 hvor det ble behandlet to forslag som ble satt oppimot hverandre etter en politisk diskusjon.

Helge Bergseth Bangsmoen fra Ap fremmet kommunedirektørens forslag som var følgende: «Halden kommune lyser ut på anbud, tjenestekjøp for å bistå reiselivsnæringa i Halden. Anbudet gjelder for årene 2022, 2023 og 2024. Verdien av tjenestekjøpet er innarbeidet i økonomiplan 2022 – 2025.»

Fridtjof Dahlen fra SV fremmet forslag til vedtak: «Kommunedirektøren går i dialog med Halden Turist og andre aktører for å bistå reiselivsnæringa våren /sommeren 2022 for å løse de mest prioriterte oppgavene. Nye større prosjektoppgaver settes på vent. Kommunedirektøren legger sommeren 2022 en strategi for hvordan Halden Turist sin kompetanse kan videreføres i en ny organisasjon og utvikling av denne næringa.»

Forslaget fra Bangsmoen fikk Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyres og Venstres stemmer som var 9. (ordføreren var inhabil i saken og Venstre som vararepresentant var derfor innkalt). Forslaget fra Dahlen fikk SV, Miljøpartiet, Rødt og Pensjonistpartiets sine stemmer som ble 4. SVs forslag om at det skulle arbeides videre med Halden Turist ble avvist av flertallet. Halden Turist sin skjebne ble fastsatt.

15. februar valgte styret i Halden Turist å vedta avvikling.

Saken ble deretter sendt ut på anbud som ble vunnet av Sirius Event A/S som har en avtale med kommunen fram til 31.12.2024. Det er avsatt 2 millioner kroner i avtaleperioden.

Oppsummering av saken: Pensjonistpartiet er av den oppfatning at det ikke er mulig å drive en virksomhet som Halden Turist uten at det bevilges mer midler fra kommunen i tråd med det som Halden Turist søkte om. Den dokumentasjonen som ble lagt til grunn for deres søknad mente vi var et minimum av det som trengtes. Det ble derfor i Pensjonistpartiets budsjettforslag for 2022 avsatt 1 million kroner utover det som det var lagt opp til av administrasjonen. Vi synes at det er meget beklagelig det som her har skjedd i forhold til Halden Turist. Det som nå blir det vanskelige i denne saken er om det nå skal bevilges mer penger, som flere nå har antydet, til dem som nå har fått anbudet sett i forhold til de som nå ikke lenger er inne i saken er så å si umulig.

Pensjonistpartiet vil nå ta denne saken opp i kommunestyret slik at det blir en ny gjennomgang av hva som nå bør skje. Det vil der bli stilt spørsmål til ordføreren om hele forholdet. Slik det nå har blitt lagt opp til de neste 3 årene kan ikke kommunen leve med. Det kan ikke være slik at de som driver sine virksomheter i kommunen skal stå får det som turister trenger av informasjon. Vi har ingen tro på at den digitale informasjon skal være dem overordna strategien i kommunens som skal løse kommunens problemer slik det nå er tenkt. Det er bare trist det som har skjedd i denne saken.