Prosjektet omfatter Torgny Segerstedts gate, Blekergata, Porsnesbakken, del av Pilestredet og hagene til Garvegata 11 til 17B. Se kart under. 

Hva skal gjøres?

Før anleggsarbeidet startet gikk regnvann fra hustak og annet drensvann inn i det samme røret som frakter kloakk til renseanlegget. Ettersom det ikke er nødvendig å rense regnvann gjør dagens gamle rør at det går unødvendig mye vann til renseanlegget. Når vi oppgraderer avløpsnettet til dagens standard vil det som må til renseanlegget – kloakken - gå i et rør, mens det som kan gå ut i naturen urenset – regnvann - vil gå i et annet rør. 

Det vil også bli lagt nye vannrør samtidig. Samtidig som hovedledningene legges i gaten må det legges stikkledninger fra gaten og til de ulike eiendomsgrensene.

For å få til dette må det graves i den delen av gata som er en del av prosjektet. Arbeidet vil medføre noen kortere vannavslag som vi ikke får varslet om på forhånd.

Hvorfor?

Effekten av dette arbeidet er at det blir mindre belastning på renseanlegget, noe som er bra for miljøet. Samtidig er det økonomisk og driftsmessig fornuftig. I tillegg vil denne endringen minske mulighetene for tilbakeslag av kloakk i private kjellere. Med nye vannrør vil også drikkevannet bli bedre og leveransen av vann vil bli mer stabil. Det vil føre til færre vannlekkasjer.

Dette arbeidet er en del av Halden kommunes omfattende innsats for å oppgradere vann- og avløpsnettet i kommunen.

Kjøring og parkering

Veier i området vil bli stengt, men hvor den er stengt vil variere etterhvert som arbeidet går fremover. Entreprenøren som gjør dette for Halden kommune vil forsøke å legge til rette for best mulig fremkommelighet, men beboere og andre som ferdes i området må være innstilt på at kjøremønster og parkering vil være annerledes enn vanlig i anleggsperioden. Det vil være noen som ikke vil kunne parkere ved egen eiendom i korte perioder. Dette vil berørte bli orientert om etterhvert. Omkjøringer vil bli skiltet. Vær oppmerksom på at skilting og kjøremønster vil bli endret etterhvert som anleggsarbeidet flytter seg. 

Torgny Segerstedts gate blir ikke stengt, men noe innsnevret. Her vil vi prøve å opprettholde toveiskjøring under hele arbeidstiden. Det blir et unntak fra dette når gravearbeidet skal krysse veien ved innkjøringen til Halden videregående skole. Da må vi stenge veien her en kort periode. Andre veier i anleggsområdet vil bli uframkommelig når vi graver i de, men her vil det bli gitt informasjon til beboere fortløpende. 

Det skal etableres riggplass/lager for anleggsarbeidet på grusplassen utenfor kommunens pumpestasjon ved Vaterland bru. Her er det en del som parkerer til daglig, men her vil det bli færre parkeringsplasser i anleggsperioden. Parkeringsarealet  vil bli redusert med omtrent en tredjedel mens arbeidet pågår. 

Hele anleggsarbeidet ventes å vare fram til juni 2019, så det vil være ulike deler av området som til enhver tid er berørt.

(Kilde: Halden kommune)