Tillitsvalgt for de kommunalt ansatte legene i Halden kommune, Zoltan Karosi, sa til HA i november at de var bekymret for at arealene til legevakta og kommunelegekontoret ville bli for små.

- Vi mener at arealene er for små. Legevakta kommer til å få dårligere forhold enn dagens legevakt. Og med felles funksjoner som resepsjon og kontorer, vil det bli lite effektivt og funksjonelt, sa han.

- Det ligger ingen muligheter der for utvikling og utvidelse av legevakta. Det er allerede stort press på den tjenesten, ofte er det lang kø når legevakta åpner på ettermiddagen. Det sier seg selv at det ikke blir noe bedre med små og lite funksjonelle lokaler, mente Karosi og de andre tillitsvalgte.

Legene er bekymret for "nye" Helsehuset

Samlokalisering, ikke samdrift

Etter at legene sendte bekymringsmeldingen sin til kommunalsjef for helse og omsorg, Veronica Aam, har det vært avholdt møter for å oppklare og informere.

- Det er ikke planlagt samdrift av legevakta og kommunelegekontoret. Det er planlagt samlokalisering med tydelige skiller mellom tjenestene, forklarer Aam. Som eksempel på hva som kan oppnås nevner hun at blant annet sykepleiere med deltidsstillinger på legevakta kan få mulighet til å utøke sine stillinger gjennom samlokalsering med flere tjenester.

- Det må også vurderes fordelen med å ha lege i umiddelbar nærhet når noe uforutsett og akutt skjer i nærliggende tjenester. Det er sårbart slik det er i dag hvor det er en sykepleier på vakt på dagtid når det oppstår akutte situasjoner. Dette må imidlertid sees opp mot legenes totale arbeidssituasjon og tas med i den videre planleggingsprosessen.

Helsehuset skal bygges om. Fra 2021 blir det 45 sengeposter, legevakten, helsekontoret, vaksinasjonskontoret og kommunelegekontoret.
Helsehuset skal bygges om. Fra 2021 blir det 45 sengeposter, legevakten, helsekontoret, vaksinasjonskontoret og kommunelegekontoret.(FOTO: )

- For alle, men ikke for alt

Aam snakker om viktigheten av at legene som jobber på kommunelegekontoret, og legene som har vakter på legevakta, får god informasjon underveis i oppussingsprosessen av "nye" Helsehuset.

- Tilbakemeldingen vi har fått nå er at de syns det ser bra ut. De er fortsatt bekymra for hvordan dagberedskapen skal fungere, og dette skal vi jobbe videre med sammen med legetjenesten. En viktig målsetting er å redusere belastningen på legevakten på ettermiddag og kveld, og her jobber vi med tiltak, forklarer hun og viser til at legevakten er "For alle, men ikke for alt".

- Det er enighet om at utfordringen med stor belastning på legevakt er sammensatt, og at vi må bli flinkere til å prioritere pasienter som henvender seg. Tillitsvalgt for de kommunalt ansatte fastlegene, Karosi, har også være med på befaring i Sarpsborg og sett på gode løsninger for felles resepsjon, som de ble imponert over hvor godt fungerte.

- Alle kan ikke få sine ønsker oppfylt

Det gamle sykehjemmet på Stangeberget skal de neste månedene gjennom en skikkelig oppgradering. Budsjettrammen er på 180 millioner kroner, der drøye 60 millioner kroner er kommunens del og resterende er fra Husbanken. Fra 2021 skal Helsehuset romme 45 sengeposter, legevakten, helsekontoret, vaksinasjonskontoret og kommunelegekontoret.

- Jeg er glad for at vi har fått og får mange gode innspill underveis i prosessen med å bygge det "nye" Helsehuset. Vi har mange yrkesgrupper som skal jobbe på Helsehuset og ikke alle mener det samme, de vektlegger ting ulikt, og jobben vår som ledere er å vurdere alle argumentene totalt sett, samt sikre gode medvirkningsprosesser, mener Aam

- Alle vil ikke få det sånn som de ideelt sett ønsker det, men vi er heldige i Halden som har mange engasjerte faggrupper og høy kompetanse blant de ansatte.

– Vi er stolte av maten som de eldre blir servert