Linn E. Rokke Andersen (Rødt) fremmet kommunedirektørens innstilling: 1. Halden kommune vedtar å bosette 10 personer i 2020. 2. Halden kommune anmoder IMDi om å få bosette familier.

– Blir stolt og glad

– Dette er et veldig godt forslag som vi støtter, sa Linn E. Rokke Andersen da hun presenterte forslaget til vedtak.

Flere ga sin støtte til forslaget, deriblant Høyres yngste representant, Sandra Lexander (18):

– Selvfølgelig skal vil ønske flyktningene velkommen til Halden. Vi har plass og burde være stolte av at Halden tar sin del av ansvaret og sier ja til mangfold, sa Lexander.

SVs Fridtjof Dahlen ga sin støtte til forslaget, samt til Høyre-representantens innlegg: – Jeg blir både stolt og glad av å høre Sandra Lexanders innlegg, sa Fridtjof Dahlen.

– Ta bedre imot dem som er her

Også Per-Kristian Dahl i Pensjonistpartiet støttet forslaget, etter å ha stemt mot det i formannskapet:

– Grunnen til at vi har vært skeptiske til forslaget, er konkret at NAV allerede nå har stramme rammer og mindre penger enn behovet, samtidig som det kuttes i antall lærere ved Halden kommunale kompetansesenter. Vi har likevel landet på å støtte forslaget fra Rødt, men da vil jeg henstille de rødgrønne omå endre budsjettforslaget og komme mer penger til Nav i neste kommunestyremøte hvor budsjettet skal behandles. Uten mer penger vil vi komme i en situasjon vi ikke ønsker, hvor de som har utfordringer rammes, sa Per-Kristian Dahl.

Forslaget ble vedtatt mot tre stemmer: Per-Egil Evensen (Frp) begrunner motstanden mot bosettingen slik:

– Halden kommune bosetter ikke flere flyktninger før integreringen av dem som allerede er ankommet fungerer ideelt. Det være seg barnehagetilbud/skole, sikker jobb og deltakelse i samfunnet generelt.

Så mange flyktninger vil politikerne ta i mot i 2020

Kommunedirektøren: – Tidkrevende arbeid

Med bakgrunn i erfaringer gjort i kommunens bosettings -og integreringsarbeid i perioden 2015 – 2019, konklusjonen fra fylkesmannens tilsyn med introduksjonsordningen og forvaltningsrevisjonens prosjekt, samt den forpliktelse vi som samfunn har, foreslår rådmannen å bosette 10 personer i 2020.

«Så langt tilsier erfaringene at det er et tidkrevende arbeid, både når det gjelder å skaffe boliger, og igangsetting- og oppfølging av introduksjonsprogrammet. I 2018–2019 har et vesentlig antall av deltakere i introduksjonsprogrammet avsluttet et 2-årig program. Det fordrer innsats fra alle enheter i kommunen og i næringslivet for å bidra til at disse blir inkludert i arbeidslivet og i samfunnet for øvrig. For å få til en vellykket inkludering både i Halden samfunnet og i arbeidslivet, er det viktig at vi har god kvalitet å tilby de som allerede er bosatt. Erfaringer tas med videre og gir oss en robusthet til videre bosetting i senere år», står det i rapporten.

51 familiegjenforeninger på fire år

Antall personer som kommer til Halden som følge av familiegjenforening har det ikke vært mulig for kommunen å planlegge for. Det er UDI som godkjenner søknader om familiegjenforening, og kommunen får kunnskap om dette når den som bor her informerer om det.

Pr. desember 2018 har 51 personer blitt bosatt som følge av gjenforening siden 2015. Det omfatter 18 ektefeller/voksne og 33 barn i alderen 0–17. I den grad det har vært kapasitet, har NAV Halden bistått den herboende – som det heter – med å finne mer egnet bolig enn hva vedkommende ble bosatt i som enslig.

Den familiegjenforente voksne har i de fleste tilfeller også rett og plikt til introduksjonsordning, og barna skal i skole/barnehage. Det samarbeides om barnehageplass / SFO i kommunens avdelinger.

Tall for 2019 er foreløpig ikke tilgjengelige, derfor benyttes 2018 tall.

Bosettingsarbeidet

  • Prosjekt Raskere bosetting var i drift i perioden november 2015 – desember 2018. Organiseringen av flyktningarbeidet i kommunen i denne perioden har vært sentralt for framdriften i arbeidet med introduksjonsprogrammet. At de ansatte i prosjektet har hatt fullt fokus på arbeidet, har gitt verdifull erfaring og løpende evaluering og korrigering.
  • For å sikre – og overføre kunnskap om bosetting og integrering av flyktninger i Halden samfunnet, ble arbeidet i 2019 videreført som en del av NAV og Halden kommunes ordinære oppgaver. Som en del av dette arbeidet, har en av programrådgiverne gått inn i avdeling for marked og ungdom. Kompetansen skal bidra til å styrke arbeidet med den økende målgruppa under 30 år, hvor målet er utdanning og arbeid.
  • NAV har et økt krav om å bidra til at flere grupper i samfunnet blir inkludert i arbeidslivet. Programrådgiverne bruker sin kompetanse i NAVs arbeid overfor flyktningene. «Med tanke på at en uforutsett situasjon igjen kan oppstå i Norge og Europa, er det viktig med en fleksibilitet i forhold til opparbeidet kompetanse i NAV. Dersom kommunen skal fortsette å bosette flyktninger, vil noen av ressursene igjen måtte samles for å utføre arbeidet», heter det i saksframlegget til politikerne.