Å delta på sist møte i Hovedutvalget for undervisning, oppvekst og kultur ble en noe merkelig opplevelse. Det skulle bevilges penger til foreninger og lag i kommunen. Bevilgningen fra kommunestyret var ikke i nærheten av det som trengs. Det oppsto da en situasjon der hele saken ble utsatt til neste møte. Administrasjonen hadde så godt de kunne forsøkt å fordele de økonomiske midler som var til disposisjon etter de regler som gjelder, uten at politisk nivå syntes at fordelingen var som den skulle.

Slik blir det når pengene ikke strekker til på noen måte. Hvorfor har det blitt slik at den delen av kulturlivet som representer de som bor i kommunen stadig får mindre midler til sine arrangementer? Hvorfor blir det stadig reduserte bevilgninger til dette området totalt sett? Her var det snakk om ca. 400 000,- til 26 lag og foreninger.

Det utredes nå også hva som skal skje med Brygga Kultursal, når det gjelder noen millioner i støtte. Skal den nå også "privatiseres" slik at det blir lønnsom drift der også? Spørsmålene blir mange og dette blir vanskelig å forholde seg til som politiker i Halden.

Ønsker vi å ha et levende miljø hvor lag og foreninger blir ivaretatt på en langt bedre måte? Det gikk så langt i siste møte, da undertegnede ville at det ble foretatt en bevilgning til Amcar-klubben, at man begynte da å diskutere miljøet ved at bilene hadde utslipp av eksos. Jeg tenkte da: «hvor i verden er jeg nå, jeg som også alltid har hatt stor interesse av biler?» At den samme klubben står for arrangementer på Fiskebrygga med godt besøk fra store deler av Norge, var det ingen som tenkte på. Heller ikke at klubben har bilturer med eldre fra våre institusjoner var noe som ble lagt vekt på.

Det arbeides nå med Økonomiplan 2022 - 2025 som skal vedtas i kommunestyret 17. juni. Der vil det i all hovedsak bli fastlagt hva som blir bevilget som økonomisk ramme for kulturen i de kommende år. Det som det da skal tas stilling til er hva politisk nivå vil prioritere når det gjelder Allsang på Grensen. Får de 3 millioner? Opera Østfold 3,6 millioner? DNBE 5,8 millioner? Dette er det som gjelder i dag pr. år for disse.

Så kommer en helt ny sak inn på arenaen med prosjektene til idretten på Os-tomten, med ett årlig utgiftsanslag til nå med ca. 27 millioner. Her har igjen Fylkeskommunen gjort en god "deal" som det heter i den økonomisk verden. Det vil vi i Pensjonistpartiet komme mer tilbake til. Til sammen vil det her som er nevnt beløpe seg til ca. 40 millioner pr. år i utgifter for kommunen.

Det har blitt hevdet fra flere at hallen på Os-tomten kan bli en bra sak for kulturen i kommunen. Jeg bare konstaterer at det er hevdet. Hva blir det igjen til Brygga Kultursal og til de lag og foreninger som skal ha sitt? Hvis ikke fylkeskommunen og TV 2 øker sine bevilgninger til det som skjer i kommunen, sitter Halden i løpet av kort tid med hele den regninga som her er nevnt. Hva skjer da med foreninger og lag i kommunen? Hva med Kulturkvartalet etter at denne kjemperegningen blir lagt inn i Økonomiplanen? Det blir de politiske realiteter som det må tas stilling til om kort tid.