Henviser til kommunedirektørens budsjettforslag for 2022 – sektor Helse og mestring. Her finner ikke kommunedirektøren rom for mer enn 4,8 mill styrking til hele enhet hjemmebaserte tjenester og tilrettelagte boliger. Det er lagt til et ønske om ytterligere 3 mill for å dekke opp underdekningen som er i dag – men dette fordrer økt budsjettramme.

Halden kommune ønsker å ligge i front på heltid, men kommunedirektøren finner ikke rom for denne investeringen i årets budsjett.

Hjemmesykepleien

Hovedtillitsvalgte i Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund er glad for å se at kommunedirektøren endelig anerkjenner en underdekning i hjemmebaserte tjenester og spesielt hjemmesykepleien.

Halden kommune har fokus på at innbyggerne skal bo hjemme, så lenge som mulig, og motta tjenester i hjemmet. Samtidig som samhandlingsreformen har gitt oppdraget om å behandle fler og sykere pasienter i kommunen. Samhandlingsreformene fyller 10 år i 2022 – og vi hadde håpet at vi nå var kommet lenger enn å vise til denne. I 2014 valgte Halden kommune å gå til masseoppsigelser av ansatte, istedenfor å bygge opp tjenestene. I årene før samhandlingsreformen, og årene etter ble det etter vår opplevelse ikke bygd opp tjenester som var sterke nok for å motta pasientantallet og pasientkompleksiteten vi visste ville komme.

Dette har ført til at vi nå har en stor underbemanning i hjemmesykepleien for å kunne utføre lovpålagte tjenester med fast bemanning. For å utføre tjenestene på en tilfredsstillende måte, leies det i dag inn 25 ekstra personer hver eneste dag, hele uka. Dette tilsvarer ca 30-35 årsverk, som per i dag dekkes av faste ansatte i deltidsstillinger, overtid, tilkallingsvikarer ansatt i 0% stillinger og innleie fra vikarbyrå. Denne situasjonen er uholdbar.

Derfor gikk Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund til det skritt å si opp turnusene 3/11-21, da de ikke lenger er forsvarlige i forhold til volumet på tjenestene. Samme dag var fagforeningene i dialog med direktør for Helse og mestring ang den prekære situasjonen.

Halden kommune har t.o.m midten av oktober 2021 brukt variabel lønn tilsvarende 187 årsverk i Helse og mestring. Da er ikke vikarbyrå medregnet. I variable lønn ligger bl.a bruk av overtid og innleie av vikarer.

Avdelingsledere og ansatte gjør en formidabel jobb hver eneste dag, for å sikre en forsvarlig tjeneste. Det har i årevis vært en presset tjeneste med konstant underbemanning – og her må det det på plass en reell grunnbemanning.

Vi opplever at Halden kommune de siste 10 årene har hatt stort fokus på budsjett og kostnadsstyring, og i mindre grad fokus på kvalitet i tjenestene og ansattes arbeidsvilkår.

For å få en bærekraftig tjeneste som fungerer over tid, anser vi at det er nødvendig med strakstiltak i form av faste 100% stillinger med riktig kompetanse for å kunne utføre de tjenestene vi skal. Behovet for kontinuitet er avgjørende. Det handler om å rekruttere og beholde riktig kompetanse, som innbyggerne trenger.

Heltid

Ved å bevilge penger til prosjekt Heltid og en egen prosjektleder har politikerne i 1.runde vist handlekraft. 2.runde kommer nå – og behovet for penger til å bre prosjektet utover og se resultater er helt nødvendig. I Halden kommune jobber 54% av sykepleierne deltid, med en gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 81%. Hele 89% av helsefagarbeiderne jobber deltid, med en gjennomsnittlig stillingsstørrelse på i underkant av 70%. Selv med ledig arbeidskapasitet blant egne ansatte – der mange ønsker full stilling – leies det inn lik eller lavere kompetanse fra f.eks vikarbyrå, eller ansatte i 0% kontrakter. Heltid vil gi kontinuitet og kvalitet.

Fagforeningene forventer at arbeidsgiver tar grep, og at politikerne er sitt ansvar bevisst.