Sammen med Torgeir Haugland fra DNB utfordret han politikere fra Halden og Strömstad til å tenke nytt om jernbanen.

For å illustrere hvor dramatiske planene til Jernbaneverket er for byen, sammenlignet han dem med en berlinmur som vil dele byen i to.

De to fronter et næringslivsinitiativ for moderne dobbeltspor mellom Oslo og Göteborg – Europaforbindelsen

De har en rekke bedrifter og regionale myndigheter i ryggen.

Vil bli lønnsomt

– Dette er et prosjekt som er samfunnsøkonomisk lønnsomt, og det vil føre til store tap for samfunnet dersom man flikker på det som er og ikke blir ferdige før i 2050, sa Haugland.

Halden sitter med gode kort

Knut Halvorsen sier at Halden har kommet i en heldig posisjon.

– Halden er heldige som er i den ytre delen av intercityområdet. Det gir tid til å diskutere andre løsninger. Halden sitter på gode kort og med nøkkelen til å løse jernbaneutfordringen over grensen, hevdet Halvorsen.

Det er ingen tvil om at lokalpolitikerne har blitt sjokkert over inngrepene Jernbaneverket skisserer gjennom sentrum. Og det er ingen som ønsker godstog dundrende gjennom byen i 100 kilometer i timen hele natta, i tillegg til at sentrum raseres.

Vi ikke bli overkjørt

– Halden må være framoverlent. Sammen med Strömstad bør man se på om man kan få laget noen enkle forstudier som viser andre og bedre alternativer enn det Jernbaneverket legger opp til. Staten og Jernbaneverket kommer nemlig ikke til å kjøre over kommunen fastslo Halvorsen.

Til HA etter møtet sa han også at Halden var heldig, for de andre Østfoldbyene har toget gått og han tror ikke folk i de andre byene helt har forstått hvilke inngrep jernbaneutbyggingen vil føre til i disse byene. Flere hundre hus må rives og det vil gå godstog i tettbebygde strøk døgnet rundt.

– Hvis Halden er framoverlent og offensive nå, kan det ende med at Halden får den smarteste og beste jernbaneløsningen i Østfold, sa han.

Koble sammen med Bohusbanen

Selv tror han det er mest hensiktsmessig med jernbane fra Berg i bru over Svinesund som kobles på Bohusbanen. Da er en oppgradering av Bohusbanen påkrevet og man vil kunne bruke eksisterende jernbane fra sentrum for å koble seg på den nye traseen i Berg.

– Dette er altså de opprinnelige planene for jernbane mellom Norge og Sverige, men som ble stoppet på grunn av unionsoppløsningen i 1905, sa han.

Det er et mål om å få 50 prosent av godset over på bane. Det er ikke realistisk uten en skikkelig jernbaneutbygging.

Strömstad vil samarbeide

Strömstad ordfører, Peter Dafteryd, påpekte at de siste tallene viser at man i 2040 trenger åtte felts motorvei fra Göteborg til Oslo for å håndtere den økende trafikken.

– Når vi vet hvor lenge vi måtte kjempe for å få fire felt vet vi at det ikke kommer til å skje. Utbygging av jernbane er helt avgjørende. Og vi samarbeider gjerne med Halden om dere ønsker en trasé over Svinesund sa han.

Private og det offentlige sammen?

Haugland trakk også fram offentlig-privat samarbeid (OPS) som en gunstig måte å finansiere prosjektet på.

– Da flytter man risikoen over på private. Private kan også ta seg av planprosessen, da vi vet at staten har liten kapasitet til dette, sa han blant annet.

Han trakk også fram Øresundsmodellen.

Det er per i dag mer trafikk over Svinesund enn over Øresundsbron. Sistnevnte går med en milliard kroner i årlig overskudd.

To millioner passasjerer

I dag er det bare 260.000 passasjerer mellom Göteborg og Oslo i året, mens det går 2.000 tonn gods. De mener at en slik utbygging vil utkonkurrere buss (400.000 passasjerer årlig) og fly (100.000 passasjerer). En del av persontrafikken vil også flyttes over på tog.

De mener derfor at det er realistisk med to millioner passasjerer i året.

For gods viser deres modeller en økning fra 2.000 tonn til 5.000 tonn.

– Dere har tid

Et par av politikerne i møtet uttrykte bekymring for om en ny debatt vil utsette intercity og at en ny trasé vil føre til at vi ikke får tog til Halden. Halvorsen avviste begge deler. Han sa det er tid til å ta debatten.

– Det forslaget som kommer fra Jernbaneverket er så dramatisk for byen at jeg er villig til å ta debatten, uansett om det vil føre til en utsettelse. Det er en så viktig sak for byen, sa Anne-Kari Holm, som la til at hun synes Svinesund-alternativet virket interessant.

Det er høringsfrist 1. juli og Halvorsen anbefaler Halden å svare på den høringen, gjerne i samarbeid med Strömstad.

Han sa også at Haldensørge for å bli representert i samarbeidsgruppa som skal jobbe med jernbaneutviklingen på begge sider av grensen.

Duoen fra DNB og Deutsche Bahn skal møte statssekretæren i samferdselsdepartementet torsdag. Ordfører Thor Edquist blir med som observatør.