KOMMUNENS TOMTEPOLITIKK - NY KURS ELLER?

Hva var gjeldene tomtepolitikk tidligere?

Halden kommune hadde i mange år en tomtepolitikk som la til rette for at både enkeltpersoner og byggefirmaer fikk anledning til å kjøpe tomter på områder som kommunen la ut for salg. Det var områder som kom i tillegg til det som private utbyggere også kunne tilby dem som ønsket å skaffe seg en bolig. Med andre ord så var kommunen aktivt med i det lokale boligmarkedet slik at prisene på tomtekjøp ikke ble det «markedet» mente prisen skulle være gjennom tilbud og etterspørsel. Prisen var med grunnlag i hva det hadde kostet å opparbeide tomtene med vei, vann og kloakk. Det såkalte «selvkostprinsippet» med et administrativt påslag avgjorde prisene når tomtene ble solgt fra kommunen. Den politikken er nå avviklet i kommunen. Det er nå noen få store utbyggere som har overtatt hele markedet i kommunen. Tomteprisene er blitt mer enn fordoblet i løpet av de siste 6 til 8 årene. Det har vært en villet politikk fra de som har hatt det politiske ansvaret. Det er et valg som slik undertegnede ser det har også ført til at det har blitt for få tomteområder som har blitt lagt ut for salg. Som igjen har presset prisene opp til et altfor høyt nivå. Blir det en endring på dette etter at det har blitt et politisk skifte i kommunen?

Kommunestyrets vedtak sist kommunestyre.

Alle som er politisk interesserte kunne med egne øyne se på den lokale TV sendingen om hva de partiene som nå har overtatt det politiske ansvaret nå vil legge til grunn når det gjelder bolig og tomtepolitikken framover. Det ble hevdet følgende bl. annet fra flere representanter i kommunestyret følgende fra talerstolen. Sitater: «Det skal bygges tettere i sentrum slik at vi trenger ikke så mye tomter utenfor bykjernen. Det er mange ledige boliger til salg slik at det haster ikke med å legge ut flere tomter. Det er ikke sikkert at det blir de boligfeltene som kommunestyret hadde til behandling som det er riktig å opparbeide for salg. Det haster ikke i hele tatt med å behandle disse reguleringsplanene som her står på dagsorden da ny arealplan for kommunen nå kommer snart. Det som er viktig nå er at det blir bygget flere boliger i sentrum til en så lav pris at barnefamilier får råd til å kjøpe disse. Dette som her skjer må sees i sammenheng med flere andre planer i kommunen osv». Sitater slutt. Så ble alle sakene utsatt da et nytt utvalg som ble valgt i kommunestyret skal se på sakene i forbindelse med den nye arealplan som nå skal utarbeides. Når den er ferdig, ja si det.

Hva er de faktiske forholdene?

Kommunen har en gjeldene arealplan som både kommunestyret og fylkeskommunen som overordna myndighet har godkjent og som alle i kommunen må forholde seg til. Administrasjonen sier allikevel i sakspapirene at vi må vente med disse områdene da kommunen snart får en ny arealplan. Politisk nivå med sitt nye flertall gir sin tilslutning til dette, men med en argumentasjon som går i mange retninger i denne sammenheng. Med andre ord så blir en juridisk bindende plan satt til side da flere med forskjellige argumenter ikke er fornøyd med det som ligger i den vedtatte planen. Er det akseptabel politikk? Etter min oppfatning nei. I flere av de planene som her var til behandling er det alt lagt ned millioner for opparbeidelse av vei, vann og kloakk, samt at det har inngått i firmaers planlegging for sine ansattes sysselsetting. De har forholdt seg til at det må være mulig å stole på de planer som gjelder i kommunen til enhver tid. De som ønsker å kjøpe seg bolig i de områdene som her burde blitt lagt lagt ut hadde fått mulighet til dette i et presset marked fra før.

Tomteprisene/boligprisene blir ikke rimeligere med det som skjer nå. Undertegnede ble som representant for Pensjonistpartiet innvalgt i det utvalget som nå skal arbeide med den nye arealplan i kommunen. Jeg vil derfor i første møtet i utvalget ta opp om ikke det nye utvalget vil anmode kommunestyret å behandle denne saken på nytt da det er gitt så mange signaler til meg at det som skjedde i kommunestyret var feil.

Kommunestyret må forholde seg til det som til enhver tid er det som er vedtatt. Håper derfor at både de som trenger sysselsetting for opparbeidelse av tomteområder, hus og boligkjøpere kan bli ivaretatt i kommunen, slik at antall innbyggere igjen kan stige. Det er viktig for Haldens økonomi.