Vi i De Grønne har ventet lenge på denne tilsynsrapporten. Utfordringene knyttet til spesial pedagogikk og Os skole har vært godt kjent, og dette tilsynet viser hva som var/er realiteten i saken. For oss i De Grønne er det ingen tvil om at skolens praksis knyttet til spesial pedagogikk har hatt store avvik og den viser i tillegg at mange av avvikene fortsatt ikke er løst.

Med dette som utgangspunkt vil vi i De Grønne fremme følgende forespørsel til lederen av HUOK i onsdagens møte. Vil leder av hovedutvalg for undervisning og oppvekst ta initiativ til at følgende blir redegjort for, i en referatsak, i neste HUOK møte

* En oversikt over tilsyn i Haldenskolen de siste 5 årene, hva formålene med tilsynene var og hvordan Haldenskolen har brukt tilsynene til å forbedre egen praksis.

* En redegjørelse for hvordan de andre skolene i Halden jobber med punkt a-h på side 2 i tilsynsrapporten.

Det at Statsforvalteren gjennomfører tilsyn er positivt og en viktig kontrollmekanisme. Det gir en ekstern part innsyn i en skole / kommunes praksis og de kontrollerer om oppgaver løses i henhold til lovverk. Når Statsforvalteren gir sine tilbakemeldinger får skolen / kommunen vite hva de gjør som er i henhold til lovverk og hvilken praksis de må utvikle / endre.

Vi i De Grønne er bekymret for hvordan Haldenskolen som en institusjon bruker tilbakemeldinger som Statsforvalteren gir. Er det slik at tilbakemeldinger fra Statsforvalter til en skole medfører at de andre skolene også endrer praksis? Lærer Haldenskolen som et fellesskap på tilbakemeldinger knyttet til en skole eller vil de andre fortsette som før? Det er dette vi ønsker å se på i spørsmål 1. Vi er usikre på om vi skulle be om en oversikt for de siste 5, 7 eller 10 årene. Vi valgte det laveste med tanke på arbeidsmengden for administrasjonen og håper det er tilstrekkelig for å vise om Haldenskolen har hatt forskjellige tilsyn, på forskjellige skoler og knyttet til samme problemstillinger. Intensjonen er å se etter bevis på om Haldenskolen lærer eller ikke lærer av tilsyn.

Spørsmål 2 er for å få en redegjørelse av hvordan de andre skolene i Halden jobber med de avvikene som Os skole har. Gjelder avvikene bare Os skole eller ville tilsyn hos de andre skolene avdekke de samme avvikene?

For oss i De Grønne er det viktig å få klarhet i dette med tanke på hvilke tiltak vi mener er gode for å heve kvaliteten på vedtak og spesialpedagogikk i Haldenskolen.

Vi i De Grønne mener det må utvikles klare rammer og verdier rundt de grunnleggende oppgavene som alle skolene i Halden jobber med. Disse rammene og verdiene er det som skal definere Haldenskolen. Hvordan skolene jobber med kartlegging, leseopplæring, tidlig innsats, lekser, vedtak og IOPer er noen eksempler hvor vi forventer at alle skolene i Halden jobber likt. Klarer vi å etablere lik praksis på blant annet disse områdene vil det være mye enklere å gjennomføre internkontroll, ansatte og elever kan lett bytte skole og møte de samme rammene, og ved tilsyn fra Statsforvalter vil ett tilsyn være som et tilsyn av alle.

Vi i De Grønne jobber for å utvikle Haldenskolen som en enhet. Denne tilsynsrapporten gir oss en utrolig god mulighet til å heve kvaliteten innen vesentlige og grunnleggende områder. Vi må bruke denne muligheten. Da må vi først få mer informasjon, være åpne og ydmyke rundt svakheter, bruke kunnskap og empiri for å etablere god felles praksis og til slutt iverksette praksisen i Haldenskolen. Samtidig er det helt vesentlig at administrasjonen er tydelige på om de økonomiske rammene gjør det mulig å gjennomføre den praksisen og kvaliteten vi ønsker i Haldenskolen.

Vi venter spent på svarene fra hovedutvalgslederen og håper vi folkevalgte bruker denne muligheten til å få mer informasjon som kan brukes til i å gi rammer / føringer som medfører varige endring av praksis.