Partiet Høyre mener at hovedproblemet i Halden-skolen er å få flere barn til å bli bedre i lesing, skriving og matematikk. Dette til tross for at kommunen bruker mer penger på skoleformål enn sammenliknbare kommuner.

Høyre vil starte en snuoperasjon hvor lærere, miljøarbeidere og assistentene settes bedre i stand til å gi barna det de trenger for å lære mer, og skape et bedre miljø for læring og trivsel. I tillegg vil Høyre ha tilstrekkelig personale i skolen med riktig kompetanse til å løse utfordringene.

Forslagene fra Høyre virker i utgangspunktet fornuftige og målrettede. Likevel virker det som om partiet Høyre ikke helt har fått med seg debatten om ressurssituasjonen i Halden-skolen. Er det virkelig slik at utfordringene i Halden-skolen er strukturelle og at ansatte mangler kompetanse, og ikke knappe økonomiske ressurser? Svaret finner en i budsjettforslaget til Høyre for 2023. Der legges det opp til at det skal kuttes 20 årsverk i 2023 innen tjenestene som kommunen har ansvar for. Hvor kuttene skal komme, er uklart.

Å kutte 20 kommunale årsverk i 2023 ville ha gitt enda trangere rammer for blant annet skolesektoren. Kanskje målet til Høyre er å kutte i skolesektoren slik at en kommer ned på nivå med sammenlignbare kommuner.

Partiet Høyre vil ha tilstrekkelig personale i skolen. Hva partiet mener med tilstrekkelig personale burde kanskje avklares så fort som mulig. Er det virkelig slik at partiet Høyre mener at situasjonen i Halden-skolen i dag tilsier at en bør kutte i ressursene og antall ansatte?