I et leserinnlegg den 14. mai i HA fra vår tidligere ordfører spekuleres det i om idrettsarenaen på Os vil bli ferdig til skolestart i 2022. – Det er byens ungdom, framtid og Halden som samfunn som blir de store taperne, hvis det går slik som Thor Edquist frykter.

Os skole og idrettsarenaen på Os har gjennom hele planleggingsperioden blitt vurdert i sammenheng.

Da samarbeidspartiene etter valget i 2019 besluttet å ikke rive Os skole, men å rehabilitere, fikk det følger også for idrettsarenaen på Os.

Men det har hele tiden vært en forutsetning at idrettsarenaen skulle stå ferdig til skolestart 2022.

I det første kommunestyremøtet etter valget 14. november i 2019, ble det vedtatt at prosjekteringen av skole og idrettshall fortsatt skal sees i sammenheng.

Det ble videre vedtatt at idrettsarenaen med basishall som er planlagt på Os-tomta, skal bygges så raskt som mulig slik at den kan stå ferdig til skolestart 2022.

Kommunen er allerede godt i gang med å utforme Os skole til en moderne og universelt utformet 1–7 skole.

Når det gjelder tilleggsareal, så er det besluttet å rive tre bygg som frigjør areal som trengs for å bygge arena og tilbygg til skolen. Dette vil gi et uteareal på netto 18 m² per elev.

Kommunestyret ba også om at Rødsberg ungdomsskoles framtid skulle utredes videre, blant annet ved å se på muligheten for å etablere en framtidig ungdomsskole i Os-området.

Det er dialog med grunneierne om å flytte ungdomsskolen til Os-området, men det viser seg å bli vanskelig.

Så langt har administrasjonen konkludert med at Rødsberget ungdomsskole bør bli der den er i dag og i stedet rehabiliteres.

Reguleringsplanen for skole og idrettshallen på Os er nå i en produksjonsfase, med høringsutkast i september. Det tas sikte på egengodkjenning av reguleringsplanen i desember 2020.

Ifølge kommunedirektøren så er prosjektet krevende og sårbart for uforutsette hendelser, men realistisk.

Det var tilbudsfrist på prosjekteringsgruppe for Os-prosjektet, herunder arkitekt og landskapsarkitekt, den 13. mai med tilbudsåpning 15. mai.

I alt 26 arkitekter har meldt sin interesse!

Med en gang prosjekteringsgruppa med arkitekt og landskapsarkitekt er engasjert, vil den videre prosessen forseres og bli mer konkret.

Så, Thor Edquist. Kommunen er i rute! Den nye idrettsarenaen skal stå klar til skolestart i 2022.

Os skole skal stå ferdig rehabilitert til skolestart i 2023.