Tenk globalt og handle lokalt er et prinsipp du ofte vil møte hos De Grønne. Vi mener at vi i dag har mange globale utfordringer som fattigdom, klima, natur, handel, sikkerhet, helse og mye mer som bare kan løses om man jobber sammen i lokalsamfunn verden over. Personlig mener jeg at lokal og nasjonalpolitikk må sees i et globalt perspektiv. Dette gjelder også for Halden. Arealpolitikken er et godt eksempel på hvor flere partier ønsker å kjøre en sterk lokalnasjonalistisk linje. Dette mener jeg er en skummel trend i Halden og i mange andre lokalsamfunn i Norge.

Denne tabellen fra SSB kommunefakta viser Haldens befolkning delt inn i 5 års grupper. Dagens befolkningsvekst og den som har vært de siste årene er knyttet til at de eldre lever lenger og innvandring. Tabellen viser at antall fødte gradvis har sunket de siste tiårene. Dette er ikke et Halden-fenomen, men gjelder Norge som nasjonal og de fleste industrialiserte landene. Japan, Tyskland og Spania er eksempler på andre land med tilsvarende utvikling. Så lenge fødselstallene er lave vil befolkningen i disse landene være betydelig lavere om 50 år. Ifølge SSB var samlet fruktbarhetstall i Norge 1,53 og det må være ca 2,1 for å opprettholde befolkningen og høyere enn ca 2,1 for at befolkningen over tid skal øke. Mange ser på dette som krise og et problem, mens det i virkeligheten er et tegn på velstand og levestandard. I Norge vil storbyene med Universiteter bli påvirket minst og distriktskommuner som Aremark vil bli påvirket mest. Kommuner som Halden vil ligge mellom ytterpunktene.

Dette er noe alle norske kommuner er klar over. Politikere og administrasjonen i Halden har vært kjent med problemstillingen lenge. Administrasjonen har over tid jobbet for å tilrettelegge kommunen så demografiutviklingen kan møtes uten at det skal gå utover tjenestetilbudet. Politikere i Halden og i andre norske kommuner ønsker å legge en strategi for hvordan akkurat deres kommune skal tiltrekke seg de unge menneskene i arbeidsfør alder det blir mangel på. Den store fellesskapstanken som går som en pandemi blant kommunepolitikere er at så lenge vår kommune klarer seg er ikke nabokommunens problem vårt ansvar. Den mentaliteten er det jeg kaller lokal nasjonalisme. Jeg tror ikke vi skaper bedre lokalsamfunn eller et bedre Norge ved at politikere møter demografiutfordringen med å tenke lokalt og handle lokalt. Jeg mener vi bør se trenden nasjonalt (når det gjelder dette er det en trend i mange land) og deretter handle lokalt.

Vi i De Grønne mener at man må skape gode lokalsamfunn i økologisk balanse. Dette kan gjøres selv om det er endringer i demografien. Når det gjelder ny arealplan i Halden betyr det at vi ikke ser behov for å bygge ned nærskogen i håp om å tiltrekke oss flere unge. Rent generelt mener vi at man ikke skal løse en krise ved å forsterke andre kriser (blant annet klimakrisen, naturkrisen og folkehelsekrisen blir rammet av å bygge ned nærskogen). Som politikere har vi et ansvar til å se helhet, veie mange hensyn og så gi administrasjonen føringer for hvordan kommunen skal utvikle seg. Vår opplevelse er at arealplandebatten i Halden dreier seg om en part som bare ser perspektivet til noen næringslivsaktører og overser alle andre hensyn. Det skaper ingen helhetlig politikk. Det er det motsatt av å tenke globalt og handle lokalt. Det er ikke å tenke helhetlig og handle lokalt. Det er å ha et snevert syn, med utgangspunkt i noen få interesser og uten å ta globale hensyn.

Globalt er utfordringen at det er for mange mennesker i forhold til de ressursene jorden har og verdens befolkningen vil fortsette å vokse i noen tiår til. Befolkningsøkningen de kommende tiårene vil ifølge prognosene skje noe i Asia, men nesten utelukkende i Afrika. I det meste av Asia, Europa og Amerika vil fødselstallene være under 2 og dermed vil befolkningen med tid stoppe å vokse før den gradvis synker. Utfordringen er at økt befolkning og økt levestandard for millioner av mennesker de siste 50 årene har ført til et enormt forbruk, store utslipp av klimagasser og tap av enorme naturområder. FN advarer om at klimakrisen og naturkrisen er vår generasjons største kriser. De er skapt av økt befolkning og økt levestandard, men de kan løses uten at det skal gå utover levestandarden. For at det skal være mulig må politikere på alle nivåer tenke globalt og handle lokalt.

Det vi må gjøre i Halden er å tenke på hvordan vi kan utvikle byen fremover til det beste for de som bor der, til det beste for våre naboer, til det beste for naturen, til det beste for resten av verden og til det beste for fremtidige generasjoner. Forandringer i demografien vil skje og det må ikke være en krise. Det skjer i nesten alle kommunene i Norge i tillegg til de fleste landene i Europa, Amerika og Asia. Vi må slutte å innbille oss at vi kan unngå det, men jobbe for hvordan vi skal møte det. Vi må for all del ikke møte det ved å forsterke andre kriser.

Vi må tenke globalt og handle lokalt.