Gå til sidens hovedinnhold

Tårnhuset på Remmen: Hvorfor skjedde dette så raskt alt sammen?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hvorfor skjedde dette så raskt alt sammen?

Undertegnede hadde et innlegg i HA 29. juli om Tårnhuset på Remmen. Det ble i innlegget foretatt en gjennomgang av saksbehandlingen som har skjedd i de politiske organene i kommunen. Etter henvendelser fra flere som har reist spørsmål til meg i denne saken om hvordan en slik stor og omfattende sak kunne gå så lett igjennom i kommunens politiske organer, og bli vedtatt vil jeg komme med noen betraktninger i den sammenheng. Hvorfor ble det ikke brukt mere tid på en så viktig sak som omhandler så mange forhold? Dette ut ifra hva som tidligere er vedtatt i overordna plansammenheng og strategiske vurderinger knyttet til utviklingen av området på Remmen. Etter samtaler med flere som nå sitter med det politiske ansvaret så blir det brukt i hovedsak følgende to argumenter. Det ene er at Studentsamskipnaden ikke ville at det skulle bygges noe annet sted på området. Det andre er at arbeidet på tomten måtte starte i ferien nå i sommer da mange av studentene var fraværende. Det ville oppstå støy som ville skje når sprengningsarbeidet skulle utføres. Det kan sies mye om dette som her er nevnt. Så en liten gjennomgang av hva som skjedde når saken ble behandlet i kommunens politiske organer.

Den politiske behandlingen

Det ble i møte i Hovedutvalget for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø 11.02.2020 bestemt at Tårnhuset kunne realiseres. Det ble arbeidet med saken fram til 11.02.2020 hvor forslag til 1. gangs behandling av reguleringsplan skjedde. Den ble så lagt ut til offentlig ettersyn. Rammetillatelsen ble også gitt i dette møte. Saken var da på mange måter over i "administrasjonens hender" ved hjelp av fullmakter de da hadde fått. Tillatelser ble da gitt til en del arbeider på tomten.

Les også

Historien om et tårn

Den nye reguleringsplan kom så opp til 2. gangs behandling i utvalget 12.05.2020. hvor den ble vedtatt. Kommunestyret behandlet så Reguleringsplan 12.05.2020 --altså to dager senere-- hvor den ble vedtatt. Det var ikke lenger reist noen innsigelser fra myndigheter som hadde innsigelsesrett slik at plan kunne egen godkjennes av kommunestyret. Det var kommet klage fra flere personer, men også fra Vestre Lie Velforening. Det siste medfører at saken skal behandles i kommunestyret på nytt.

Saksbehandlingen i kommunen

Det er fra flere hold kommet synspunkter på at det ikke har vært god nok informasjon om det som skulle skje i denne saken. Det gjelder medvirkning fra studentene, trafikkforholdene, landskap og høyder, kulturminner og ikke minst beboerne i området. Hvorfor kunne alt skje så fort i denne saken? Var alt slik politisk nivå ville ha det? Var alle forhold gjennomtenkt? Hva medfører det som nå forutsetter å skje? Tidligere reguleringsplan hadde en begrensning på 324 boliger i området.

Les også

Tårnhus til besvær

Nå blir det over 500 boliger i området på en liten flate. Det er 176 flere boliger enn forutsatt. Det sies det mye om i konsekvensutredningen. Det blir også fra Fylkeskommunen i Viken framført følgene til saken " Vi mener fortsatt, som nevnt i vårt innspill og i regionalt planforum, at etablering av nye hybler nærmere sentrum kunne gitt positivt bidrag til sentrumsutvikling i Halden (side 422 i kommunestyrepapirene). Hvorfor er ikke dette vurdert? Det er et overordna mål i kommunen at sentrumsområdet skal vokse. Studentene vil nå slik det blir ikke gi det bidraget som her kunne skje ved bruk av spisesteder, kjøp av bøker og mye annet i sentrum om dette hadde vært med i vurderingene om plasseringen av de nye hyblene, Alt vil nå skje på Remmen området hvor det blir en tett konsentrasjon på et meget lite område med over 500 boligenheter. Der det er etablert uteplass fra før blir det nå boliger. Her kommer et Tårnhus som er 35 meter høyere enn de andre bygningene som er der i dag

Hva skjer videre i saken?

Planen har utløst krav om Konsekvensutredning siden planforslaget avviker fra gjeldene plan angående utbyggingens omfang både når det gjelder antall boenheter, høyder, formålsendring og utbygging i naturområdet. Det har vært vurdert av kommunestyret og ikke blitt avgjørende i saken. Som nevnt så er Rammetillatelsen gitt, ingen av igangsettelsestillatelsene vil bli behandlet i Hovedutvalget politisk. Administrasjonen kan gi igangsettelsestillatelse for tiltaket. Det vil skje innen 3 uker fra de får søknaden. Politisk nivå er nå borte fra saken, om de IKKE ønsker å gjøre noe angående utbyggingen. Det har de mulighet til å gjøre om de ønsker det. Det er opplyst fra administrasjon at det ikke har vært noen samlet befaring, som var tidligere praksis når sakene hadde et slikt omfang og var til behandling. Ikke minst når det var klager fra de som bor i områder som ville bli berørt.

Les også

Snart starter byggingen av Haldens nye boligtårn – naboene er lite imponert over saksbehandlingen

Det skjedde alltid tidlige før møtene i Hovedutvalget hvor de som hadde fremmet klager fikk sagt sitt på stedet. Videre saksbehandling blir nå at om klagen fra Vestre Lie Velforening ikke får medhold er at saksgangen for klager er at de først går til den instans som fattet vedtaket. Dersom klagen ikke får medhold, går saken videre til Fylkesmann i Viken. Klagen vil bli sendt via Hovedutvalget til Kommunestyret slik at Hovedutvalget får anledning til å komme med synspunkter og anbefalinger til Kommunestyret. Slik jeg ser det er denne saken av prinsipiell karakter slik at den skulle hatt en langt bredere politisk behandling slik Reglementet for politiske organer og delegering i Halden kommune legger opp til. Det vises til 3.3.3.1 Ansvarsområder i reglementet. Hvis ikke politisk nivå skal behandle slike saker mere inngående, slik at de treffer de som blir berørt, så er ikke det en bra utvikling? Det sies ofte fra politisk nivå i kommunen at når det vedtas planer så skal de som bor i slike områder ha trygghet for at de følges. Det skal være en forutsigbarhet i slike saker. Det når det gjelder utvikling av områder. Det burde ikke bare være ord, men realiteter.

Kommentarer til denne saken