Stadig oftere melder det seg spørsmål som det ikke gis svar på. Vi ser at det oftere og oftere kommer innspill fra innbyggerne i kommunen om saker og forhold der det er ønsker om handling på det politisk nivå, uten at disse henvendelsene blir hensyntatt eller hørt. Det gjelder forholdet til de som er knyttet til Busterudgata Vest, hvor kommunen eventuelt skal gå til rettsak mot de som bor der, som videre kan medføre at de må betale millioner til kommunen etter at saken er behandlet i rettsapparatet. Det er ikke akseptabelt etter Pensjonistpartiets oppfatning. Kommunen er ikke en motstander i forhold til innbyggerne sine. Dette må stoppes av politisk nivå uten forbehold.

Så har vi saken om de som bor i Hagegata 1 som nå mister sine tilbud ved at det skal spares penger, da det ikke er økonomiske midler til å fortsette med de tjenester som de har hatt i mange år. Så har vi Krisesenteret som nå fortsetter sin «rundgang» i det politiske systemet, gjennom at det bare sies at dette skal vi ha i kommunen, men det må bare utredes bedre av administrasjonen. Dette skaper utrygghet for mange mennesker.

Det sentrale spørsmålet her er at det blir ikke avsatt økonomiske midler til dette formålet til drift på kort eller lang sikt. En representant fra Høyre sa det som var sannheten i denne saken for noen dager siden: «Dette har vi ikke penger til, slik er det». Det blir flere og flere innlegg i HA fra de som arbeider med de mest vanskeligstilte i kommunen. De forteller at de som trenger det mest i vår kommune ikke får den hjelp og støtte som de trenger, og det blir i tillegg flere og flere som trenger denne typen hjelp. Her er også svaret at det i kommunens budsjetter ikke er avsatt nok penger. Det får bare være slik det nå er.

Hvem skal betale regningen?

Her er det engasjement og penger nok når det gjelder de store prosjektene som svømmehall til en kostnad som stadig blir større og større. Det kommer frem i en artikkel i HA at nå var det «hentet fram 80 millioner ekstra til ny svømmehall» utover de 270 millionene som politisk nivå tidligere har avsatt …? Det er da ikke avsatt noen penger her, slik jeg ser det. Da må vel denne ekstra kapitalen her fra kommunen være et lån som må hentes i banken?

De som har det vanskelig i sin daglige virksomhet stiller nok spørsmål om de prioriteringer som her skjer. Det gjør jeg også. Svømmehall vil de fleste ha - selvfølgelig, men til hvilken pris? Er det pliktene kommunen har for de aller mest sårbare som får vente? Dette blir mer og mer et sentralt spørsmål i flere og flere saker.

Nils Sagstuen

Pensjonistpartiets leder og kommunestyrerepresentant