Jeg har registrert at Halden kommune sliter med å skaffe nok sykepleiere og at svenske søkere uteblir etter pandemien (HA 30.10.2021). Sykepleiermangelen i Norge er en kjent sak. Perspektivmeldingen for 2060 forteller oss at denne mangelen kommer til å øke dramatisk de neste årene. Men da forutsetter man at vi fortsetter som nå og gjør ting på samme måte. Hva med å begynne å tenke mer proaktivt? Hva er det som skyldes at sykepleiermangelen kommer til å bli så dramatisk i fremtiden? Svaret er at vi blir flere eldre. Men trenger dermed pleiebehovet å bli eksponentielt større også? Nei, det trenger det ikke. Ved tidlig innsats for å bedre og opprettholde de eldres funksjonsnivå, vil de kunne være selvhjulpne og klare seg selv hjemme lengre – til beste for seg selv og samfunnet.

Halden kommune har «Helse og mestring» som navn på et av tjenesteområdene sine. Det vitner om et ønske om å være en helsefremmende kommune. Jeg oppfordrer Halden kommune til å investere mer i det helsefremmende arbeidet for å hjelpe befolkningen til å ha best mulig funksjonsnivå lengst mulig i livet. Til dette arbeidet kan dere benytte kompetansen til fysioterapeutene og ergoterapeutene. En sykehjemsplass koster kommunen ca. 1 million kroner i året. En fysioterapeut koster ca. 450 000 kroner i året fordi det følger fastlønnstilskudd med en slik stilling, alternativt kan kommunen opprette flere avtalehjemler for fysioterapeuter. De har omtrent samme kostnad. Det holder med at fysioterapeuten hindrer behov for 1 sykehjemsplass så har kommunen allerede tjent inn kostnaden for fysioterapeuten!

Et fall som fører til lårhalsbrudd hos eldre, koster samfunnet ca. 150 000 kroner og medfører betydelige smerter og funksjonsfall for den det gjelder. Et lårhalsbrudd fører dessverre ofte til at eldre blir pleietrengende. Fallforbygging som har vist seg å gi god effekt. Halden kommune har tilbud om Sterk og stødig grupper. Det er bra! Tilbud om styrketrening for eldre bør være tilgjengelig for alle. Oppsøkende team for eldre 75+ for kartlegging av funksjon og behov for forebyggende tiltak, har vist seg som et svært nyttig tiltak. Tidlig innsats gir kostnadsbesparelser i andre enden. Det vil alltid være behov for sykepleiere, men med en dreining i tiltakene og ved å benytte kompetansen som fysioterapeutene kan tilby, kan kommunen redusere den forventede økningen i sykepleiermangelen da pleiebehovet ikke blir så stort. Det er enklere og mindre ressurskrevende å forebygge enn å reparere.