– Avstanden var rett og slett for stor, så dessverre var det ikke mulig å bli enige, sier Sissel Skoghaug, nestleder i Fagforbundet til NRK.

Det er pensjon striden står om.

– Vi krever pensjonsopptjening fra første krone for våre medlemmer i sykehusene, uavhengig av stillingsstørrelse. I dagens system faller ansatte i stillinger på under 20 prosent utenfor pensjonsordningen og mister både alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon.  Dette rammer i stor grad kvinner og lavtlønnsgrupper, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, leder i Delta og forhandlingssammenslutningen YS Spekter.

- Det er sterkt beklagelig at LO og YS nå velger å streike for en pensjonsordning som går ut over det Stortinget har besluttet skal gjelde for staten, privat sektor og for sykepleierne, sier administrerende direktør i Helse Vest RHF og leder av Spekter Helse, Herlof Nilssen i en pressemelding.

LO og YS starter streiken fra onsdag morgen (29. mai). I første omgang omfatter streiken ca 500 arbeidstakere. Foreløpig blir Oslo universitetssykehus HF, Sykehuset Østfold HF, Sykehuset Sørlandet HF, St Olavs Hospital HF og Helse Bergen HF berørt av streiken.

60 ansatte er tatt ut i streik ved Sykehuset Østfold.