Slik planlegging må utføres av kompetente byplanleggere. Jeg tror kommunen har slik kompetanse i egen stab og trenger ikke å sløse bort millioner av skattebetalernes penger til eksterne konsulenter, slik som det har vært vanlig å gjøre i en rekke tilfelle i mange kommuner.

Nå skjer endringer stykkevis og delt uten en helhetlig planlegging. Jeg vil imidlertid som vanlig borger og mangeårig beboer i området komme med noen tilleggskommentarer i forbindelse med mitt innlegg i Ha for noen dager siden.

Det er forståelig at man trenger noen parkeringsplasser på Sydsiden. Spesielt er dette viktig for forretninger som selger tyngre varer, som for eksempel malervarer, dagligvarer og jernvarer. Imidlertid trenger man ikke å kjøre bil for å kjøpe en kjole, apotekvarer, kosmetikk eller andre produkter som man med letthet kan bære i en bag. Men det er nok dessverre slik at man gjerne skulle ha mulighet til å kjøre helt inn i butikklokalet og parkere der.

Denne sommeren har restaurantene fått lov til å utvide sine uteserveringer uten at kommunen har krevd noe leie for dette. Det må bli en permanent ordning at kommunen ikke krever leie for arealene som blir brukt til uteservering, og etablissementene må få langvarige kontrakter på bruk av arealene slik at de kan foreta investeringer.

Mange av dem som arbeider i sentrum, og som parkerer mer eller mindre ulovlig der hele dagen, kunne med fordel ta buss, sykle eller gå og dermed også bidra til mindre forurensning og bedre klima i byen.

Det bør presiseres at de fleste av bygningene mellom Torvet og Jernbanestasjonen er verneverdige, ikke som enkeltobjekter, men som komponenter i et gatemiljø.

Bussterminalen på Sydsiden har for dårlig kapasitet. I rushtrafikk er ofte køen av busser så lang at busser ofte må parkere et godt stykke ut i krysset Jernbanegaten/Blokkhusgaten, hvilket etter Veitrafikkloven er ulovlig, og det er dessuten trafikkfarlig. Jeg har også i enkelte tilfelle opplevd dobbeltparkering, hvor to busser står ved siden av hverandre. Hva tenker byplanleggerne om dette?

Fra faglig hold har det vært foreslått at Olav 5.’s gate burde reduseres fra fire til to kjørefelt. Dett ville kunne gi skråparkering for ganske mange biler like ved torvet. Bybroen og det tilhørende brede gatesystemet var et uttrykk for sekstitallets gigantomani og feilslåtte byplanlegging.

I historisk perspektiv kan det være interessant å nevne at man tidligere har hatt seriøse planer om å fylle igjen havnebassenget for blant annet å kunne bygge en bred og rett vei ut til Eskeviken, hvilket også ville ha gitt mange parkeringsplasser. En annen håpløs ide var i sin tid å legge betonglokk over Tista slik at lokket kunne brukes som transportvei mellom Saugbrugs og havna. Disse ideene ble det takk og pris aldri noe av.

Det er positivt for byen og Sydsiden at ordføreren nå ser ut til å ville engasjere seg når det gjelder å løse konflikten med Saugbrugs og sørge for utviklingen av bystrand på Sauøya, Rødnabbene og Skysskafferen fyr, som også må sies å være deler av Sydsiden. Her bør det også kunne bli fine bystrender og rekreasjonsområder.