Follum på Hønefoss

For noen år siden da det var valgtider, var det en «kampsak» i Hønefoss. Treforedlingsbedriften Follum skulle reddes fra å bli lagt ned. Der var det en klar politisk oppfatning at der skulle det startes med videreforedling av produkter basert på tømmer.

Nesten alle partiene på Stortinget engasjerte seg for at en slik produksjon skulle bli en realitet. Det ble til og med avsatt penger til formålet. Hva skjedde så da valgkampen var over? Bedriften ble alikevell lagt ned.

Union i Skien

I Skien lå treforedlingsbedriften Union som også var truet av nedleggelse. Arbeiderpartiet gikk den gangen ut med at det ikke heller var en aktuell problemstilling, så lange bedriften tjente penger hadde den livets rett. Det kom ikke på tale hevdet den sentrale ledelsen i Arbeiderpartiet med statsminister fra samme parti. Etter valget ble også denne bedriften lagt ned.

Tofte på Hurumlandet

Tofte cellolusefabrikk på Hurumlandet var også en stor politisk sak da den skulle selges til utenlandske eierinteresser. Sentrale politiske myndigheter var opptatt av at Tofte fortsatt skulle være på norske hender bl.a. fordi de var en stor forbruker av norsk tømmer, samt at de skulle forske og utvikle nye produkter med basis i norsk trevirke. Utenlandske interesser kjøpte fabrikken og etter noen tid  ble også den lagt ned. Politisk nivå forspilte også der planen som kunne ha gitt store og nye muligheter ved utvikling av miljømessige riktige produkter basert på norsk trevirke.

Saugbrugs i Halden

Nå står turen om Norske Skog sin bedrift i Halden. Igjen opplever vi at lokale og sentrale politikere sitter og venter på forhandlinger som nå pågår mellom de ulike eierinteresser av Norske Skog og hva de vil foreta seg.

Blir det et forhandlingsresultat som vil sørge for videre drift, eller blir det kanskje kroken på døra der også og opphør av drifta?

Det eneste partiet som til nå har hatt en klar mening i saken, er Senterpartiet. De er av den klare oppfatning at staten må redde Norske Skog fra konkurs. Resten av partiene på Stortinget sier at de kanskje skal gjøre noe når det trengs, men ikke nå.

Så, hva nå?

Vil resultatet bli som for Follum, Union og Tofte? Ikke ved at Saugbrugs blir «nedlagt over natten» men i løpet av tiden som kommer. Det var det som skjedde ved alle de andre bedriftene når ikke sentrale myndigheter la grunnlaget for stabile rammevilkår og like konkurransevilkår i forhold til utlandet for disse bedriftene.

Bare for Saugbrugs er dette avgifter som over tid ligger på i sum 100 millioner bare de senere år. Det er her det trengs å gjøre noe uten opphold.

Derfor vil en delvis gjeldssanering av de 6 milliardene som moderselskapet Norske Skog her har i forhold til dagens situasjon etter min oppfattning bare være en utsettelse av de konsekvenser som her er nevnt.

Les også

Saugbrugs trenger ro

Fra lokalpolitisk hold er det hevdet at det nå trengs ro i dene saken. Det er ingen løning slik jeg ser det. Her trengs det handling. Arbeidsledigheten blant ungdom har også vært et stort tema i valgkampen til nå. I den sammenheng  kan nevnes at Saugbrugs er Østfolds største lærlingesbedrift. Med mer enn 50 lærlinger innenfor prosess, automasjon , el , og mekaniske fag er knyttet til bedriften. Mange av disse fortsetter å videreutdanne seg til ingeniører. Dette må også tas med i denne sammenheng.

Alle de forhold som her er nevnt må ikke minst ansatte ved Saugbrugs tenke over ved Stortingsvalget i September. Undertegnede håper derfor at historien slik den ble ved de andre bedriftene ikke gjentar seg.

Sluttord

Hvorfor kan det ikke nå skje en henvendelse fra lokalsamfunnet Halden til NRK sentralt at de burde legge et av sine valgmøter til Halden. Ved henvendelse til Saugbrugs stiller de sikkert sin kantine til disposisjon for et slikt møte.

Da kan alle de politiske partiene  få redegjøre  for den politikk de vil ha ovenfor næringslivet i tiden som kommer. Her har kansje HA en oppgave overfor NRK. Saken er nå et lansdekkende tema.