Det er nå slik at kommunestyret har behandlet utbyggingen av ny idrettshall på Os-tomten. Resultatet ble at 20 representanter stemte for utbyggingen og 19 stemte imot.

Det skal derfor nå gjennomføres utbygging på tomten. Slik er demokratiet, og det må alle som er politisk engasjerte forholde seg til.

Det ble fra Pensjonistpartiets side reist flere innvendinger mot utbyggingen, da vi mente at tomten ikke var egnet for en slik utbygging.

Blant annet for at den var for liten og også at vi var veldig usikre på hva tomten inneholdt av diverse forhold. En bekymring var at idrettshallen skulle graves nesten 9 meter ned i tomtegrunn. En annen bekymring var kostnadene som ville bli påført kommunen, som er langt utover hva en slik idrettshall burde ha av både investerings- og driftskostnader.

Derfor ble det stilt spørsmål om det var gjort de vurderinger som skal til for å sikre at her ville det ikke bli noen særlige problemer med tomtegrunnen. Det ble helt klart understreket at det ikke var noe problem å plassere en slik idrettshall på tomten. Det viste også de undersøkelser som var foretatt av kyndige personer - dette ble understreket fra administrasjonen i kommunen. Hadde de ment noe annet så ville sikkert administrasjonen fraråde byggingen. Byggetillatelsen ble også gitt administrativt av kommunen i byggesaken.

Pensjonistpartiet stilte seg undrende til de svar som vi her fikk. En del av oss som har levd noen år husker hvordan området så ut tidligere, og som Tor Wøien så godt beskriver i sitt leserinnlegg. Vi i Pensjonistpartiet har derfor vært meget skeptiske til det som nå skal skje. Men som tidligere framført så har kommunestyret nå bestemt at dette skal gjennomføres koste hva det koste vil - slik er det. Det må vi derfor forholde oss til i den politiske verden som nå råder i kommunen.

Vi i Pensjonistpartiet er også opptatt av at ny gangbro over Haakon VIIs vei må på plass, før idrettshallen kan bli tatt i bruk. Det er viktig for sikkerheten til de elevene som skal til Os barneskole og motsatt vei for elevene som skal til Rødsberg ungdomsskole, som da må krysse Haakon VIIs vei.

Ny gangbro må derfor bygges sammen med at idrettshallen bygges. Noe annet ivaretar ikke sikkerheten til mange elever som her har sin daglige skolevei. Det gjelder også de personer og familier som bor i området.

Det er ikke engang i reguleringsplanen avsatt gang og sykkelstier på området, slik at det kunne lette tilgangen til skolene. Det var det ikke plass til når idrettshallen blir liggende bare en meter fra veien.

Nils Sagstuen er leder i Pensjonistpartiet og kommunestyrerepresentant