Ser at redaktøren i HA igjen kommenterer lokalpolitiske saker. Undertegnede har tidligere oppfordret redaktøren til å ytre seg oftere. Oppfordringen var kanskje ikke av det lureste slaget. Denne gangen får undertegnede så hatten passer. Redaktøren mener at undertegnede er «urovekkende passiv, og overlater ansvar til andre». I samme sleng kritiserer han samtlige ansvarlige politikerne helt fra 2011 som har drevet med svært trange budsjetter og bruk av ostehøvelkutt samt krav til innsparinger år etter år.

Les også

Et alvorlig sykdomstegn for Halden-skolen

Redaktøren mener at det er et sykdomstegn at stadig flere elever i Halden trenger spesialundervisning for å lære seg å lese, skrive og regne. Det virker nesten som om redaktøren mener at all form for spesialundervisning er rettet inn mot vansker med det å lese, skrive og regne. Spesialundervisning handler også om å bryte ned og sortere informasjon, strukturere skolehverdagen, jobbe ekstra med sosial læring og språk, eller få støtte til å kommunisere.

Redaktøren mener videre at det ikke er et mål å øke andelen elever som får spesialundervisning. Løsningen ligger i forebygging og tidlig innsats. Der har nok redaktøren full støtte fra samtlige politikere. Redaktøren mener også at det brukes mye penger til drift av grunnskolen, og at svaret på å løse utfordringene ikke bare ligger i å øke bevilgninger til skolesektoren.

Redaktøren har rett i at det ikke er noe mål i å øke antall elever som får spesialundervisning. Likevel er det noe rart at redaktøren ikke ser sammenheng mellom behovene for alle typer spesialundervisning og tidlig innsats med de til dels knappe ressursene som undervisningssektoren har til rådighet. Redaktøren skriver jo at det har vært svært trange budsjetter helt fra 2011 med ostehøvelkutt og innsparinger. Skolene trenger ressurser både til tidlig innsats, spesialundervisning, ordinær opplæring, utstyr og materiell og vedlikehold.

Sosialistisk Venstreparti (SV) har gjennom denne valgperioden kjempet for å motvirke kutt og nedskjæringer i skolesektoren. Nettopp på grunn av trange skolebudsjetter. De to siste årene laget SV egne forslag til budsjett med fokus på barn og unge. SV avsatte også 3 millioner kroner hvert av de neste årene til utstyr og materiell, skolebøker og andre læremidler. Dette ble nedstemt i kommunestyret.