Halden er en god studentby, men mye kan gjøres for at den skal bli enda bedre. Høgskolen i Østfold er en uerstattelig nasjonal kunnskapsbase som tilfører Halden utrolig mye lokalt, men mye kan fortsatt gjøres fra kommunens side for å styrke dens posisjon i kommunen, i fylket og i landet for øvrig.

En sterk universitets- og høyskolesektor legger grunnlaget for framtidig velferd, vekst og verdiskaping. I Halden har Arbeiderpartiet sagt at arbeid, kunnskap og klima skal være viktigst. Vi mener derfor at prioritert satsing og målrettet arbeid innen disse temaene vil styrke vår evne til å håndtere omstilling i årene framover. Høgskolen i Østfold og studentene er en utrolig viktig brikke for å få dette til.

Utdanningsnivået i Halden er lavt og Arbeiderpartiet vil arbeide for å heve dette gjennom satsing på innhold i skolen og et helhetlig skoleløp. Fokus på mestring, resultater og læring i grunnskolen skal gi bedre forutsetninger for gjennomføring av videregående skole. Noe som igjen gir muligheter for høyere utdanning. Godt samarbeid og flere muligheter for dialog mellom kommunen, høgskolen, næringslivet og befolkningen ellers vil gi ny grobunn for utviklingen av næringslivet og flere arbeidsplasser.

Hvordan gjøre Halden til en attraktiv studentby? 

Innovasjon, nytenking og næring blir fort litt upresise begreper når det i for liten grad bygges opp under og legges til rette for møteplasser for kunnskapsdeling, samskaping og samarbeid. Her kan kommunen innta en mye tydeligere og aktiv rolle som fasilitator og pådriver. Halden Arbeiderparti vil bidra til mer praksis og kontakt med arbeidslivet underveis i studiene.

Arbeiderpartiet vil at alle skal ha lik rett til utdanning. Høyere utdanning skal være uten studieavgifter og utdanningene skal være universelt utformet. Nasjonalt har vi et mål om 3000 bygde studentboliger i året og å øke tilskuddet til studentboliger til 50 prosent. Sammen med en fullføring av opptrappingen til 11 måneders studiestøtte, vil dette bety en styrking av studentøkonomien. Et ledd i dette vil også være å bedre legge til rette for studenter med barn.

Du trekker opp et utrolig viktig tema om studenters psykiske helse. Utviklingen er alarmerende og vi vet at 1 av 4 studenter opplever alvorlige psykiske symptomplager i studietiden, samtidig som studenter er en langt mer utsatt enn befolkningen for øvrig. Mange opplever et stort press og ensomheten ser ut til å være økende. Dette er en utvikling vi ikke kan se på at fortsetter, verken på Høgskolen i Østfold eller andre studiesteder.

Arbeiderpartiet vil gjennomføre et løft for Studenthelsetjenesten og derigjennom sikre et bredt og utvidet psykisk (og fysisk) helsetilbud til alle studenter. Dette arbeidet må organiseres i samarbeid mellom studentsamskipnaden og kommunen. I Halden har vi foreslått å styrke psykologikompetansen i kommunen og ha en egen kommunepsykolog som blant annet kunne koordinert denne typen innsats rettet mot økt psykisk uhelse blant studentene.

Nasjonalt har Arbeiderpartiet over flere år prioritert studenters psykiske helse, blant annet i våre alternative statsbudsjetter, og ved å gjennomføre levekårsundersøkelsen for studenter for å få mer kunnskap – en undersøkelse Høyre og FrP avviklet. I sammenheng med dette vil vi prøve ut forebyggingsmodeller i regi av studentsamskipnadene.

Arbeiderpartiet vil legge opp til en kraftig opptrapping av flere studieplasser, særlig innen IKT og teknologi, realfag, lærerutdanningen og helse. Dette vil trolig kunne ha betydning for antallet studieplasser på Høgskolen i Østfold. Som du nevner er Høgskolen i Østfold en stor arbeidsplass i Halden kommune. Arbeiderpartiet støtter universitets- og høgskolesektorenslikestillingspolitikk og innsats for å redusere bruken av midlertidige ansatte, og dermed på lik linje som i andre sektorer bidra til et mer rettferdig arbeidsliv og et mer attraktivt arbeidsmiljø.

Halden arbeiderparti ønsker at det jobbes strategisk for å gjøre Halden til en enda mer attraktiv studentby. Utover dette ønsker Halden Arbeiderparti å se på muligheten for å opprette en ordning med en «studentpakke» som til dels skal gi studenter visse fordeler og tilbud, men til dels også bidra til at studenter i større grad ønsker å bo og jobbe i Halden etter endt studietid.

Håper noe av dette svarer på noen av spørsmålene studentene i Halden har. Vi ønsker helt klart å få til en åpen og god dialog med studenttillitsvalgte slik at eventuelt andre eller nye spørsmål eller problemstillinger kan luftes, løftes og løses best mulig, og Halden som studentby kan bli enda bedre.