Saken kan virke vanskelig, men er allikevel enkel. Det blir i et leserinnlegg 29. mai i HA av Paul Kristiansen som er styremedlem i Halden Kommunale Pensjonskasse foretatt en gjennomgang av hva et premieavvik og premiefond er da han mener at det har ikke Pensjonistpartiet noe greie på. Det gjelder både i forhold til regnskap og i forhold til kommunens løpende driftssituasjon. Det blir oppfattet slik at den praksis som de politiske partiene som tidligere styrte kommunen og de som overtok i 2019 her har gjort en god jobb. Det når det gjelder å bruke premieavviket slik at driftsresultatet nå i mange år har blitt «sminket» noe som kan betraktes som en kortsiktig gevinst har vært en bra sak for kommunen. Det som her er nevnt har

administrasjon påpekt ovenfor gruppelederne for alle partiene i flere år. Det har han full rett til å mene, men måten det har vært gjort på har tatt helt feil vei. Pensjonistpartiet trodde at de partiene som tok over styringen i 2019 nå ville føre en helt annen økonomisk politikk enn det som Høyre hadde gjort i sine 8 år tidligere. Hvorfor trodde vi det? I den Samarbeidsavtale som Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, De Grønne, Venstre og støttepartiet Rødt ble enige om etter valget så står det følgende «sitat»: Driften av kommunen må være bærekraftig. Alle utgifter (inklusive avskrivninger og pensjonskostnader) må dekkes over de årlige budsjett. Økningen av driftsutgiftene må skje gjennom omprioriteringer, ikke indirekte gjennom låneopptak. Investeringsprosjekt skal finansieres med en egenkapitalandel «sitat slutt». Den formuleringen/ lovnaden som de partiene som nå overtok makten i kommunen her kom med gjorde at vi stemte på deres ordfører når det politiske skifte skjedde. Skjønte ikke de som overtok makten i kommunen hva de hadde bestemt i Samarbeidsavtalen? Hva har så den politikken som nå har blitt ført i de siste 10 år medført av konsekvenser for innbyggerne?

Premieavvikets størrelse. Det framgår nå av årsregnskapet og årsmeldinga på side 10 i formannskapets papirer at det samlede premieavviket er på 484, 839 mill. Disse pengene er utbetalt til Halden kommunale Pensjonskasse, men står i kommunens balanseregnskap. Det er Pensjonistpartiet fult ut klar over. Hvorfor skulle vi ikke være det? I henhold til regler utarbeidet av departementet skal premieavviket amortiseres/ avskrives over tid (nå 7 år) ved at de utgiftsføres i kommunens driftsregnskaper. Som sikkert alle er klar over er det ikke anledning til å låne penger til driften av kommunen. Alternativet er at alt tas på en gang ved at hele summen på 484,839 mill. utgiftsføres i driftsregnskapet for året 2022. Det skjer ved at Premiefondet som står til Halden kommunes disposisjon og beslutninger om bruk anvendes. Premiefondet som er på ca. 300 mill. kan kun brukes som et alternativt betalingsmiddel og ikke dekke uforutsette utgifter. Resten av midlene som her trengs dekkes over kommunens avsatte fondsmidler. Premieavviket blir fjernet og driftsbudsjettene kan få tilført ca. 70 mill. fordelt på Helse/mestring, skolene og andre sektorområder. Hva er galt med det som her skjer i forhold til innbyggerne i kommunen?

Hva medfører det som eventuelt her skjer? Kommunedirektøren rapporterer i forbindelse med Økonomirapporteringen per 1. tertial 2023 på side 224 et prognoseavvik ved utgangen av året på minus 36 millioner kroner. Kommunedirektøren ser alvorlig på situasjonen og vil fortsette arbeidet med å redusere kostnadene gjennom forsterket arbeide med å sette in det som her står på side 224 i papirene til formannskapet:

• Jobbe tett på NAV for å se om det finnes muligheter til å redusere sosialhjelpen ytterligere. Vi ser på mulighetene for å flytte brukere over på andre ytelser enn sosialhjelp. Økt bemanning hos NAV skal bidra til å øke produktiviteten.

• Fullt søkelys på tiltakene som er vedtatt i budsjettet. Vi må sikre fremdrift og sikre at budsjetteffektene oppnås.

• Alle nye ansettelser skal godkjennes og økt fokus på bedre utnyttelse av ressurser på tvers av avdelinger.

Hvis dette blir vedtatt, vil det ramme de svake gruppene i kommunen ytterligere.

Disponering av premiefondet. Premiefondet som står i Halden Kommunale Pensjonskasse er kun til disposisjon for som nevnt å dekke pensjonsforpliktelser. Premiefondet var på ca. 320 mill. i 2020. Det er i 31. 12. 2022 på ca. 301 mill. I Iøpet av disse årene har både selve fondet og rentene blitt brukt til å dekke pensjonsforpliktelser i kommunen. Det ble i 2021 vedtatt i styret i Halden Kommunale Pensjonskasse (kommer frem av Årsrapporten) at hele avkastningsresultatet på 78,9 millioner kroner skulle gå til tilleggsavsetninger. Følgende står i HKP`s årsrapport, sitat: «Det øker pensjonskassens soliditet vesentlig og siden tilleggsavsetninger blir konvertert til bufferfond fra og med 1. januar 2022 vil midlene fortsatt være tilgjengelige for overføring til premiefond dersom medlemsforetakene skulle trenge det i årene som kommer.» Det har ikke skjedd enda, og det ville ha vært en bra sak for kommunens virksomhet slik det ser ut i 2023. Tilførsel av midler til Premiefondet ble ikke prioritert. Hele tilleggsavsetningen som var på ca. 144 mill. ble deretter overført til Bufferfond som står oppført med ca. 668 mill. i årsrapporten for 2022. Styret vurderte det slik at Premiefondet ikke skulle ha noen av disse midlene som de har full rett til da de er en egen juridisk enhet.

Hva skjer nå? Det framgår følgende fra Kommunedirektøren i månedsrapporten på side 231 i papirene til formannskapet under amortisering av premieavvik følgende sitat: «Grunnet flere forhold, som bla. høy lønnsvekst og forventninger om en høyere pensjonspremie i framtida ser Kommunedirektøren utfordringer med å fortsette samme strategi med hensyn til oppbygning av premiefond. Kommunedirektøren vil foreslå en ny strategi hvor målet er å etablere nedbygging av premiefondet, og dermed redusere framtidig amortisering. Kommunedirektøren kommer tilbake med en egen sak i forbindelse med 2. tertialrapportering (september). Ny strategi vil eventuelt gi innvirkning på utgiftsført amortiserings kostnader fra driftsåret 2024.»

Det store premieavviket på nærmere 500 millioner blir i dag ført som en inntekt UTEN at det følger med en tilsvarende likviditetstilførsel. Det er meget belastende på kommunens arbeidskapital. Pensjonistpartiet deler denne oppfatning som her framkommer fra kommunedirektøren. Det burde etter vår oppfatning skje raskere. Slik som det nå har skjedd i mange år når det gjelder bruken av premieavviket så ville det stoppet av seg selv. Bare siden 2019 har det økt med ca. 200 mill. slik at det nå nesten ikke er håndterbart lenger. Oppsummert så kan det sies så enkelt at de som overtok styringen av kommunen i 2019 gjorde den store feilen at de ikke iverksatte det de selv hadde bestemt. Paul Kristiansen kommer med mange synspunkter/påstander i sitt innlegg i HA 29. mai som det er vanskelig å forholde seg til. Pensjonistpartiet har i alle år i sine leserinnlegg lagt til grunn de opplysninger vi får gjennom administrasjonens sakspapirer, eller ved skriftlige henvendelser til kommunens administrasjon. Vi ønsker å forholde oss til de faktiske forhold, slik vi også gjør i dagens innlegg.