Etter å ha lest Dagfinn Stærks ytring «Verdier i skolen» i HA 24. mai ser jeg meg nødt til å komme med noen kommentarer. Hva slags menneskesyn har egentlig Halden KrF? For det første, Dagfinn Stærk: Kunnskap er ikke farlig!

Les også

Verdier i skolen

For det andre, Dagfinn Stærk: Jeg kan forsikre deg om at skolen står IKKE i fare for å skape forvirring og usikkerhet, slik du lurer på. Tvert imot. Heldigvis har vi en Opplæringslov som alle skoler i Norge plikter å følge. I overordnet del om menneskeverdet står det følgende: «Likeverd og likestilling er verdier som er kjempet fram gjennom historien, og som fortsatt må ivaretas og forsterkes. Skolen skal formidle kunnskap og fremme holdninger som sikrer disse verdiene. Alle elever skal behandles likeverdig, og ingen elever skal utsettes for diskriminering. Elevene skal også gis likeverdige muligheter slik at de kan ta selvstendige valg. Skolen skal ta hensyn til mangfoldet av elever og legge til rette for at alle får oppleve tilhørighet i skole og samfunn. Vi kan alle oppleve at vi skiller oss ut og kjenner oss annerledes. Derfor er vi avhengig av at ulikheter anerkjennes og verdsettes.»

For det tredje: Det er ikke slik at det er opp til den enkelte kommune hvilke kompetansemål man skal følge og når man skal gjøre det. Dette er lovfestet og planene var ute på høring før de ble vedtatt. Hvis Halden KrF først nå reagerer på målene i læreplanen, så er det lovlig sent.

Jeg er så glad for at vi har en læreplan som favner om ALLE barna og som tydelig poengterer at alle er like mye verdt og at alle skal ha et trygt og godt skolemiljø. Det burde også du og Halden KrF være glad for.

For det fjerde: I KrFs stortingsprogram 2021–2025 «Sammen for menneskeverd» står det at KrF ønsker «en god skole som tar alle barn på alvor og ser dem som hele mennesker». Det står også at «KrF vil sikre elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring». Er dette bare tomme ord for Halden KrF?

Det er ingen elevers helse, trivsel og læring som fremmes hvis man ikke respekterer dem for akkurat den de er!

For det femte, Dagfinn Stærk: De bøkene du er redd for har aldri vært i skolen.

Kunnskap er noe av det viktigste vi kan gi våre barn!