HAs redaksjonelle ledelse har valgt å gå til frontalangrep på Rødts innlegg om Arenaen på Os hvor vi argumenter for å bygge et rimeligere idrettsanlegg. I dette angrepet på Rødt er stråmenn lovlige ingredienser. Her blir vi nemlig tillagt meninger vi ikke har samtidig som vårt sentrale poeng , kommunens gjeldssituasjon og vår bekymring for bl.a situasjonen i oppvekstsektoren, overhodet ikke blir kommentert. Isteden henger man seg opp i en spissformulering og et retorisk spørsmål om behovet for 2000 sitteplasser. Dette synes vi er uredelig journalistikk fra redaksjonen i HA !

Hallkapasiteten blir ivaretatt !

Mye av debatten på Facebook i kjølevannet av Atle W Larsens innlegg har gått på at Rødt ikke skjønner idrettens behov for økt hallkapasitet. La oss derfor gjenta og understreke følgende forhold: Rødts forslag om å bygge en mindre idrettshall på Os med 2 flater og garderober, en Treningshall/Basishall som i første rekke skal fylle Fredrikshald turnforenings plassbehov, samt vår støtte til utvidelsen av Tistedalshallen, gir IKKE mindre hallkapasitet enn en storarena. Idrettens behov for økt hallkapasitet blir altså godt ivaretatt !

Les også

Trist å lese Rødt sitt innlegg om idrettshaller

Når fanden leser bibelen..

Atle W. Larsens innlegg kan oppfattes som om vi ikke bryr oss om idretten eller er uten kompetanse og forståelse for idrettens behov. Sånn leser fanden bibelen ! Det er selvsagt legitimt å være for en Arena, en storstue i sentrum som mange ønsker seg. Det er imidlertid flere sider i denne saken som bør belyses. Vi utdyper gjerne dette.

Har Halden råd til 2 arenaer ?

Tistedalshallen har nå sikret seg økonomisk grunnlag for å utvide hallen og samtidig tilfredsstille kravene til elitehåndball med en tribunekapasitet på 1600 tilskuere. Dette til en svært rimelig kostnad for Halden kommune. En ny Arena i sentrum vil derimot bli en stor belastning for kommunen. Investeringen på Os er stipulert til ca. 255 Mill.kr. Det er også lagt inn en Treningshall/Basishall stipulert til ca. 30 mill., til sammen 285 mill. Det er imidlertid stor usikkert knyttet til grunnforholdene på Os ved bygging av en så stor arena. Dette er ikke avklart og faren er at man må pæle opp mot 60 m for å nå fast grunn. Våre kilder sier at dette fort kan gi en ekstrakostnad opp mot 50 Mill. som ikke er med i de opprinnelige kalkylene for prosjektet. Hele Arenaprosjektet kan dermed fort ende med en kostnadsramme på ca. 330 Mill.kr. brt. Vårt forslag om å bygge en vanlig idrettshall m/ garderober og 2 håndball flater samt en Treningshall , vil trolig ikke overstige 120 Mill.kr. inkl. eventuell pæling, basert på sammenlignbare prosjekter. En besparelse på ca. 200 Mill. kr. er ikke uvesentlig dersom man ser for seg at kommunen også har ANDRE viktige investeringsbehov. Og da er vi ved vårt neste argument.

Les også

Bygg en billigere idrettshall!

Hva med svømmehall og kulturbygg ?

En ny svømmehall, et 50 meters basseng i sentrum står på manges ønskeliste. Den er faktisk vedtatt av politikerne og satt på lista for kommunens investeringer. En svømmehall i sentrum er etter Rødts mening svært viktig i et Folkehelse perspektiv - ja etter vår mening viktigere enn en Arena ! Og minst like viktig å få på plass som en innendørs hall. Men den er heller ikke gratis og vil fordre en minst like stor investering som Arenaen.

Kulturrådet og andre har også påpekt behovet for nytt kulturbygg, øvingsrom/ produksjonslokaler. Det norske blåseensemblet ønsker seg eget øvingslokale og arena for konserter. Det er generell mangel på gode lokaler for kulturlivet i Halden! Med andre ord, Mange ønsker, Mange Behov!

Tar man også med nødvendig opprusting av Hjortsberg skole og Hjortsberghallen så vil investeringsbehovet snart være opp mot 1000 Mill.kr. Her bør man derfor evne å se helheten og fordele rettferdig ut fra behov. Og ikke minst forstå at høy gjeldsbyrde får direkte konsekvenser for drift av skoler, helse/ omsorg og kultur ! Disse perspektivene er åpenbart helt uten interesse for HA´s redaksjon.