Gå til sidens hovedinnhold

Sterkt imot tårnbygg på Remmen

Åpent brev ang. Remmentårnet til Halden kommunes politikere og SG arkitekter (ansvarlig for utarbeidelse av byggeplanene).

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kommunen har gjennom egengodkjenning vedtatt at tårnbygget på Remmen skal reises. Vi er sterkt imot dette og hevder at hele prosjektet bygger på desinformasjon, manglende informasjon og mangelfullt forarbeid:

1. Kommunedirektørens premisser for bygget er desinformasjon

Han hevder at «Landskapet i området er preget av store drag, og har i den forstand en skala som kan tåle et storskala «objekt». De «store dragene» er åsene i nærheten av Remmenbekken – med høyder på ca. 70 og 80 moh.. Boligene i området ligger på høyder fra 40 opp til 80 moh.. Det planlagte tårnbygget vil altså rage ca. 30-40 m over åsene rundt og nesten 70 m over boligene på de laveste områdene. Og bebyggelsen ellers i området er båndlagt til lavhusbebyggelse med maks mønehøyde på 7,5 og 8,5 m.

2. Berørte parter, foreninger og naboer skal gis mulighet for medvirkning og … bli tilskrevet ved brev gjennomplanprogrammet

Det har ikke skjedd.

Vestre Lie Velforening (i boligområdet øst for Rødsveien) vil få det kommende tårnet tett på og er i høyeste grad berørt på flere måter. Vi er ikketilskrevet eller informert på annet vis enn gjennom HA/ kommunens nettsider Ei hellerandre beboere/ foreninger i området.

Iflg. sakspapirene har fylkeskommunen bedt Halden kommune legge til rette for en bred medvirkning i prosessen – mens kommunen på sin side uttrykker at de har savnet en bredere medvirkning. Kommunedirektøren har uttrykt at våre innspill skal respekteres og imøtekommes. Da må vi også få informasjon!

3. Kvikkleire i området

Planforslaget hevder: «Det er kjent problematikk med kvikkleire langs den andre siden av bekken (dvs. langs Rødsveien), men dette området berøres ikke av dette.»

Det er feil. Multiconsults rapport viser at grunnforholdene i hele dette området er preget av kvikkleire … Tårnbygget kommer trolig på fjell iflg .rapporten, s. 3, men altså bare trolig.

Gjentatt pæling og sprengning for å bygge tårnblokka vil skape rystelser i grunnen, og dette sett i sammenheng med trefelling og vindfall i den bratte skråningen ned mot Remmenbekken samt økende nedbørsmengder på kort tid gir grunn til uro for beboerne i området. Vi er i høyeste grad berørt av utbyggingen.

NVEs kommentar underbygger vår uro: «…ikke tilstrekkelig dokumentasjon på at faren for kvikkleireskred er tilstrekkelig ivaretatt i planen.»

4. Kjøreadkomst og behov for parkeringsplasser nedtones

Både fylkeskommunen og Statens vegvesen påpekte i utgangspunktet manglende parkeringsløsninger og tilrettelegging for økt biltrafikk i planarbeidet, men har lagt innvendingene til side grunnet SG arkitekters svar: «Ved en realisering av tiltaket vil etterspørselen etter p-plasser reduseres. Om man i tillegg innfører p-avgift vil etterspørselen reduseres ytterligere.» Senere: «Siden parkeringsplassen har fullt belegg, samtidig som planen ikke åpner for en økning av parkeringskapasiteten, konkluderer vi med at tiltaket ikke bidrar til økt personbiltrafikk.»

Vi er ikke beroliget. 290 nye studentboliger vil nødvendigvis føre til flere biler. Mange studenter har deltidsjobb og kan ikke basere seg på offentlige transportmidler. Hvordan skal dessuten søknader om hybelplass utformes? Har du bil? Ja/nei. Nei-svar gir grunnlag for hybel?

Høgskolen har dessuten med jevne mellomrom kursdager og seminar for lærere og studenter fra hele Østfold.Høgskolen leier et område for ekstra parkering nede ved Spar/Odde bro, men der er det ikke mange parkeringsplasser, og hva om leieavtalen sies opp? Vi frykter et sant parkerings- og trafikk-kaos i nærområdet vårt hvis planforslaget blir realisert.

5. Illustrasjonene som viser tårnbygget i forhold til omgivelsene, gir et feilaktig inntrykk

«Vid brennvidde» er vanlig å bruke iflg. SG arkitekter, men fjernperspektivet er påtagelig. Illustrasjonen fra f.eks. Spar ved Odde Bro viser bygninger idet fjerne som ikke virker overvettes høye. I virkeligheten vil toppen av tårnet ligge 70 m høyere og mye nærmere enn illustrasjonen viser.

6 Vi har dessverre inntrykk av at dette er en hastesak

a. Det er en samtidig behandling av plan og byggesak.

b. Det framlegges ingen nye tegninger når nytt forslag legges på bordet, noe som kan virke forvirrende – også iflg. fylkeskommunen. Der er de vant til å lese dokumenter.

c. Og ikke minst: «regelverket vedrørende bygging i kvikkleireområdet (NVEs retningslinjer) revideres trolig om kort tid, og de nye kravene kan medføre strengere krav.» (fra NVEs kommentar) Ligger årsaken her?

7. Så da er det på an igjen for vår del

a. I 1996 ble flere husstander i området her evakuert grunnet manglende forarbeid i forbindelse med arbeider nede ved Spar. Familiene måtte i mange uker leve i uvisshet, bo på hotell og fikk knapt komme hjem for å hente det de trengte. Det ble dyrt for kommunen, og vi ble lovet at det aldri skulle skje igjen.

b. I 2003 måtte vi allikevel til på nytt tiltross for kommunens løfter: De godkjente et byggeprosjekt i området, også det preget av mangelfullt forarbeid. Kommunen fraskrev seg alt ansvar. NVE grep inn og fikk stoppet tiltaket.

c. Nå skriver vi 2020 og er i gang igjen. Vi savner enda en gang grundigere forarbeid og at «våre innspill blir respektert og hørt» (kommunedirektørens sitat).

Les også

Vil ikke ha høyblokk på Remmen: – Den vil bli et massivt fremmedelement i nærområdet vårt

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.