Nå om dagen virker det som om haldenskolen har en mørk sky over seg som både regner og skygger for den hvor enn den går.

Og akkurat nå ser det ut til at våre barn her i Halden taper på alle fronter. De blir mobbet mest, de leser skriver og regner dårligere enn snittet i landet. Dette til tross for at vi bruker mer penger enn sammenlignbare kommune på skole generelt og på spesialundervisning spesielt. Vi stiller derfor spørsmål ved hvorfor dette resulterer i dårligere resultater enn sammenlignbare kommuner. Hvorfor klarer vi ikke å sette inn de riktige tiltakene som virker?

NRK satt haldenskolen på kartet og løftet samtidig (og endelig vil mange si) skoledebatten lokalt opp til et nivå hvor den hører hjemme. For vi sender barna våre på skolen mange timer hver dag. Hvordan de har det der er helt avgjørende for hvordan de skal lykkes med å skape sine egne liv som voksne, med jobb, familie barn og som bidragsytere i samfunnet vårt.

For barna våre betyr det at det er alt for mange som gruer seg til å gå på skolen, enten fordi de blir mobbet der, eller at de ikke opplever mestring fordi de ikke forstår fagene som klassen deres jobber med godt nok. Manglende mestringsfølelse medfører økt utenforskap og deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Vi skylder derfor barna våre mye bedre enn det vi tilbyr dem nå. Vi må starte en snuoperasjon for barna våre hvor vi steg for steg setter lærerne, miljøarbeiderne, assistentene og de andre voksenpersonene på skolen i bedre stand til å gi barna det de trenger for å lære mer, og skape bedre miljø for læring og trivsel.

For å få til det kreves det tydelig ledelse, både politisk og administrativt, det handler om økonomi – å bruke de få pengene vi har på en best mulig måte for barna våre. Da må vi ha tilstrekkelig personale i skolen med riktig kompetanse til å løse utfordringene. Det handler også om å ha en åpenhetskultur i kommunen hvor de som jobber i skolen med barna våre hver dag tør å snakke ut om utfordringene de står i. Vi er opptatt av å lytte til deres problembeskrivelser og faglige forslag til endringer, derfor må dette nå helt frem til oss politikere. For det er lærere og miljøarbeidere og andre yrkesgrupper som er ute på skolene «med skoa på» som det heter som ser utfordringene. Gode politiske vedtak er avhengig av best mulig informasjon om hva som er utfordringene for barna og de ansatte og når vi får gode utredninger om hva slags tiltak disse kan møtes med.

Vi i Høyre snakker ofte om «tidlig innsats». Men «tidlig innsats» blir bare en floskel hvis ikke begrepet fylles med innhold, med tiltak som settes ut i livet på den enkelte skole, klasse og for den enkelte elev. For oss i Høyre er det viktig at vi avdekker lese- og skrivevansker allerede i barnehagen, 1. eller 2. klasse.

Hvis vi i Høyre kommer i posisjon etter høstens valg kommer vi til å være veldig opptatt av vi skal løse hovedproblemene i haldenskolen; at alt for få barn kan lese, regne og skrive på et godt nok nivå når de går ut av grunnskolen. Vi kommer til å legge stort trykk på administrasjonen om at det skal graves dypt i verktøykassen for å finne de rette virkemidlene. Høyre forventer at lærerne trygt kan formidle sine erfaringer og sine faglige råd til oss politikere gjennom sakspapirer, gjennom personlig kontakt med oss politikere (for vi er også lærernes, miljøarbeidernes og elevenes valgte ombud) og gjennom leserinnlegg i avisen.

Det var trist å se at noen lærere følte behov for lukkede møter med politikerne for å fritt kunne fortelle hvordan tilstanden i skolen vår egentlig er. Det antyder en tillitskrise i skolesektoren, og hvis det er slik, må den tilliten snarest gjenopprettes. Vi politikere er avhengige av at saksutredningene reflekterer virkeligheten for både ansatte og elever i skolen.

Akkurat nå må vi erkjenne at haldenskolen ikke er god nok. Saken som NRK tok opp er dessverre ikke enestående. Det er derfor behov for store endringer som forbedrer læringsmiljø og resultater og som setter våre dyktige ansatte i skolen i stand til å gi alle barna våre en god hverdag med læring og trivsel.

Tallene og historiene vi ser nå viser at vi kan levere en mye bedre skole til barna våre!