Spørsmål til ordfører vedrørende avtalen mellom Halden kommune og Kulturinvest AS

På KOK i kultursalen den 4. November 2021 ble hele Halden presentert for en nysatsing i det gamle biblioteket. Det ble fortalt at Kulturinvest Halden AS har inngått en leieavtale med Halden kommune for å drifte eller legge til rette for diverse kulturaktiviteter i bygget. Nyheten kom svært overraskende på tilskuerne i salen. I offentlige registre står Kulturinvest Halden AS oppført under bransjen: 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers.

Isolert sett er dette et svært positivt initiativ som vil bidra positivt til utviklingen av Halden sentrum. Det er allikevel flere sider ved saken som vi oppfatter som noe uryddige. Vi mener at tiltaket fortjener at disse blir belyst og avklart så tidlig som mulig. Vi sender derfor dette brevet til ordfører som øverste leder i Halden kommune.

 1. Hvorfor ble ikke avtalen lagt frem for politisk behandling? Leieavtalen ligger langt under markedspris og avtalen bærer således preg av å være en gave til leietaker, Kulturinvest Halden AS. Det å gi slike gaver er etter vårt syn politikk. Vi finner det svært kritikkverdig at saken ikke lagt frem for politisk behandling.
 2. Når begynte forhandlingene mellom Halden kommune og Kulturinvest AS? Hvem tok initiativet til forhandlingene? Har noen fra politisk nivå vært med på eller informert om forhandlingene? I så fall hvem?
 3. Ble det på noe som helst tidspunkt vurdert å leie ut direkte fra kommunen sin side, eventuelt tilby lokalene til andre aktører som kunne tenke seg å fylle bygget med aktivitet?
 4. Var strømkostnadene på noe som helst tidspunkt tema for forhandlingene?
 5. Kunne det være aktuelt for kommunen å spare strømkostnader ved å redusere temperaturen i bygget til et minimum. Hvis nei, hvorfor er ikke dette mulig?
 6. Har kommunen på noe som helst tidspunkt vurdert om det er andre private aktører som bør få en lignende avtale som Kulturinvest Halden AS? Hvordan mener kommunen at likebehandlingsprinsippet er ivaretatt i denne saken?
 7. Er alle bruksendringer og tillatelser ivaretatt på en forsvarlig måte? Har det vært behov for bruksendring som følge av endret bruk?
 8. Det foreligger et vedtak om å avhende bygget og vi er kjent med at det har vært interesse for å overta bygningen. Kan ordfører bekrefte at det har vært henvendelser som dreier seg om overtakelse av bygget? Dette gjelder uansett hvor løse og uforpliktende disse måtte være.
 9. Det er varslet betydelige investeringer i oppgradering av bygget fra Kulturinvest Halden AS’ side. Er disse investeringene drøftet med kommunen som eier av bygget? det gitt noe tilsagn om kompensasjon som følge av disse investeringene, eller tar Kulturinvest AS denne investeringen uten noen form for bindinger? Dette innebærer også løse muntlige samtaler om byggets fremtid.
 10. Eneaksjonær i kulturinvest AS er også kommunens advokat i den svært omfattende Os-saken. Ble det gjort noen vurderinger fra kommunen sin side rundt bindingene mellom Negota, kulturinvest Halden AS og Halden kommune?
 11. Vi ber om å få oversendt leieavtalen mellom Kulturinvest Halden AS og Halden kommune.

Vi har full forståelse for at dette er mange og ganske direkte spørsmål. Av hensyn til kommunens omdømme og integritet mener vi allikevel at det er viktig at disse spørsmålene blir belyst og svart ut. Vi håper selvfølgelig at det ikke er noen juridiske eller etiske betenkeligheter heftet til bygget, virksomheten eller avtalen mellom Halden kommune og Kulturinvest AS. Dersom det ved denne gjennomgangen viser seg å være noe gråsoner regner vi med at disse vil bli ordnet opp i og redegjort for.

På vegne av Halden Høyre

Fredrik Holm, gruppeleder.