Natt til fredag rykket politiet ut etter å ha mottatt melding om vold ved et av byens utesteder.

Patruljen fikk kontroll på en mann i 20-årene på stedet.

Denne personen skal ha slått en ansatt på stedet. Vedkommende ble innbrakt arresten, og vil bli anmeldt for forholdet.

Kroppskrenkelse

§ 271. Kroppskrenkelse

Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som øver vold mot en annen person eller på annen måte krenker ham fysisk.

En kroppskrenkelse kan gjøres straffri dersom

a. den er gjengjeldt med en kroppskrenkelse eller kroppsskade, eller

b. den gjengjelder en forutgående kroppskrenkelse, kroppsskade eller særlig provoserende ytring.

§ 272. Grov kroppskrenkelse

Grov kroppskrenkelse straffes med fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om kroppskrenkelsen er grov skal det særlig legges vekt på om den har hatt til følge sterk smerte, skade eller død, og for øvrig om den

a. har skjedd uten foranledning og har karakter av overfall,

b. er begått mot en forsvarsløs person,

c. har karakter av mishandling,

d. er begått av flere i fellesskap,

e. er motivert av fornærmedes hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, religion, livssyn, seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk eller nedsatte funksjonsevne, eller

f. er forøvd ved bruk av kniv eller annet særlig farlig redskap.

§ 271 annet ledd gjelder på tilsvarende måte.

Kilder: Lovdata.no