– Dette vil komme kulturinteresserte haldensere til gode på sikt, sier rådmann Roar Vevelstad i en pressemelding.

Til nå har alt av kommunens virksomhet innen kultur vært underlagt kommunalområde undervisning, oppvekst og kultur. Fra 1. juni er dette endret. Kultur deles mellom avdeling for samfunnsutvikling og kommunalavdeling undervisning og oppvekst.

Undervisning og oppvekst

Kulturskolen og ungdomstiltak innen kultur organiseres som en enhet i kommunalavdeling undervisning og oppvekst. Per i dag er kommunens ungdomstiltak Rockehuset og ungdomsklubben Domino.

Denne enheten skal ledes av en enhetsleder som rapporterer til kommunalsjef Kent-Arne Andreassen.

– På denne måten beholder min avdeling de kulturvirksomhetene som bare har med barn og unge å gjøre. Dermed får vi rendyrket oppvekstområdet i en avdeling og beslutningslinjene blir enklere, sier Kent-Arne Andreassen.  

Samfunnsutvikling

De øvrige kommunale virksomhetene innen kultur flyttes til avdeling for samfunnsutvikling som ledes av Jens-Petter Berget.

Dette innebærer at følgende områder/oppgaver flyttes:

• Forvaltningsoppgaver i forhold til kultur, idrett og frivillighet som tilligger enheten i dag. Det inkluderer dialog med Halden Idrettsråd, Halden Kulturråd og andre interesseorganisasjoner.

• Forvaltningsoppgaver i tilknytning til kirke og trossamfunn

• Brygga kultursal

• Halden bibliotek med underfilialer

• Remmen svømmehall

• Aktivitetstilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne

• Idrett og spille-/tippemidler Politikerne i Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur behandler allerede saker knyttet til områdene over.

– Dette vil bidra til en enklere og tydeligere saksgang mellom administrasjon og politikk. I tillegg er det slik at avdeling for samfunnsutvikling allerede jobber med mange temaer som henger sammen med kulturfeltet. Vi jobber blant annet med store arrangementer, kulturbasert næring og folkehelse. Kultur generelt har også en viktig rolle i samfunnsutviklingen, sier Jens-Petter Berget.

– Det vi gjør nå er å samle ansatte som jobber med områder som hører naturlig sammen. I tillegg rendyrker vi innsatsen mot barn og unge. Vi gjør disse endringene for at kommunens arbeid med kulturfeltet skal bli mer effektivt. Driften i våre kulturtilbud går som normalt og haldenserne vil ikke merke noen forskjell på kort sikt. På litt lengre sikt tror vi en mer effektiv organisering vil komme kulturinteresserte haldensere til gode, sier rådmann Roar Vevelstad.

Ny rolle for Wilhelmsen

Stein Wilhelmsen, som har vært enhetsleder kultur, går over i en stilling som rådgiver kultur i avdeling for samfunnsutvikling og rapporterer dermed til Jens-Petter Berget.

– Jeg vil takke Stein Wilhelmsen for god innsats som kultursjef i flere år. Jeg er glad for at vi får lov å dra nytte av hans erfaring og kompetanse innen kulturfeltet også videre, selv om det blir i en annen rolle, sier rådmann Roar Vevelstad.

Ansatte og tillitsvalgte er orientert om endringene. Omorganiseringen trådde i kraft 1. juni 2019.