En stor takk til redaktør Morten Ulekleiv for hans leder. Det er akkurat det vi trenger i denne situasjonen:

HA formidler ikke bare lesernes milde forsøk for å få frem at det helt klart er mye som ikke funksjonerer som det skal innenfor Halden Kommune, mens ansvarlig redaktør griper fatt i dette og henger bjella på kua.

Ser man på organisasjonen av Halden Kommune slik den fremkommer på nettet, finner vi bl.a. «Halden Kommune overordnet» som ikke levner noen tvil om hvor bjellene henger og hører hjemme: Roar Vevelstad, kommunedirektør med sine avdelingsledere hører mye bjelleklang på området Skole og Teknik.

Her må det være store mangler, og for undertegnede, med bakgrunn i industrien og investeringer, synes det som om det her i Halden bare «flyter på en fjøl» med strøm, vind- og føreforhold.

Det virker som det ikke finnes ledere med tyngde som innser at på visse tidspunkter i en prosess som «glir ut», må rette vedkommende gripe inn! Så, hvem er rette vedkommende?

En kommunes innbyggere har ved lokalvalg valgt et visst antall lokalpolitikere som skal styre kommunen de neste 4 årene (Kommunestyret). De partiene som måtte finne sammen i et flertall for en omforent politikk utgjør «posisjonen» som står bak den politikk som føres. Eventuelle avvik fra denne politikken må da i første omgang være administrasjonens/kommunedirektørens ansvar!

Som i et aksjeselskap må man også i en kommune ha en leder for styret, nemlig ordføreren, som må sørge for at avvik fra planer/budsjetter blir tatt opp med administrasjonen og at avviket behandles/korrigeres.

Mitt inntrykk fra dagens situasjon er at politikerne/ordfører IKKE anser seg som ansvarlige for situasjonen/problemet, mens de venter på et utspill fra «annen kant»/»oven»?

Det er noe helt spesielt med ansvar og handling i en organisasjon. Den enkelte leders plikter i avvikssituasjoner kan være vrien, men nølen og unnvikenhet er ikke løsningen. Her synes det politiske miljø å mangle innsikt.

Det er ikke bra!!