Staten betaler for ni lærere ved Strupe og Risum ungdomsskoler gjennom tiltaksmidler på grunn av lav lærertetthet, gjennomsnittlige karakterer og antall elever i ungdomsskolene.

 (I tillegg kommer to lærerstillinger i barneskolen, men her gjelder andre forutsetninger for tildelingen.)

– Kan miste stillinger

I gårsdagens avis fortalte Asle Milde, som er hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet, at han frykter at kommunen kan miste disse stillingene dersom skolebudsjettet skal kuttes med 10,5 millioner kroner som rådmannen foreslår.

Det er ventet at nytt kommunebudsjett for neste år vedtas politisk 17. desember, og det foreligger i dag ingen signaler på at skolekuttene ikke blir gjennomført.

HA har spurt konstituert kommunalsjef for undervisning, oppvekst og kultur, Kent-Arne Andreassen, om administrasjonen kommer til å ta hensyn til dette når eventuelle kutt skal gjennomføres.

Kartlegging først

Kommunalsjefen vil imidlertid ikke foregripe prosessene som eventuelt blir satt i gang.

– Kartleggingen som skal gjøres blir avgjørende for hvordan prosessene skal gjennomføres, sier Kent-Arne Andreassen som mener fortsetter:

– Det er kompleks å drive skole og mange forhold som må tas hensyn til. Derfor må vi kartlegge skikkelig før vi bestemmer oss for hva som er riktig å gjøre, sier Andreassen.

Krevende for ansatte

Kommunalsjefen er klar over at mange skoleansatt nå venter på hvordan arbeidshverdagen deres blir neste år.

– Dette er krevende for Halden kommune. Mange ansatte i skolen gjør en fantastisk god jobb, sier Kent-Arve Andreassen.

Fra tiltaksbrevet om lærerstillingene som staten betaler for: «Det er en forutsetning for tildeling av midler at disse brukes til å øke lærertettheten i ordinær undervisning på ungdomstrinnet ved skolene som omfattes av tilskuddet.»