Blir det foretatt en ny vurdering av Os-prosjektet?

Det er vedtatt i kommunens økonomiplan 2020–2023 at det skal bygges ny skole i tilknytning til gamle Os skole, samt at det også skal bygges en basishall og storhall (arena) på Os-tomta.

Investeringen er den største enkeltinvesteringen som noe gang er foretatt i Halden. Om totalkostnaden blir 600 – 700 millioner kroner eller mer, er det ingen i dag som kan svare på. Når eventuelle investeringer er gjennomført, så skal renter/avdrag legges inn i kommunens ordinære driftsbudsjetter.

Det har vært arbeidet med prosjektet i over seks år med mange forslag til hvorledes det skal plasseres på en tomt som er for liten. Noe den har vært hele tiden.

Det nye politiske flertallet som overtok styringa etter kommunevalget 2019, har fortsatt der som det tidligere flertallet ga seg. Etter at både Høyre og Arbeiderpartiet fikk en samlet tilbakegang ved kommunevalget på ca. 25 prosent, har ikke det svekket engasjementet til å fortsette med tidligere kurs.

Etter valget ble det igangsatt et arbeid for at det skulle skaffes et større utbyggingsområde slik at elevene fikk mer uteområde. Det stoppet opp da nabotomta ikke ble tilgjengelig, og det viste seg også at andre områder ikke kunne bli en del av utbyggingen slik noen tenkte.

Det er nå lagt fram planer for at store deler av prosjektet skal graves mellom 5–7 meter ned i tomten? Det er fortsatt ikke behandlet noen reguleringsplan som man vanligvis gjør før det bestemmes hva som skal skje på et utbyggingsområde. En reguleringsplan arbeides det med nå slik at den først kommer noe senere.

Hvorfor denne gjennomgangen? Alt er kjent fra før? Det må settes en stopper for et slikt urealistisk prosjekt som vil påføre kommunen utgifter som vil ramme budsjettet for undervisning og derigjennom elevene på en uansvarlig måte.

PROFIL: Per Kristian Dahl

Gruppeleder Pensjonistpartiet Halden

Pensjonistpartiet er for at det gjøres nødvendige tiltak i gamle Os skole og bygges et tilbygg til denne skolen og en hall for elevene ved skolen. Så er det stopp. Når det gjelder Rødsberg ungdomsskole som tidligere var en del av utbyggingen på Os-tomta som nå er ute av «bildet», så må det om ikke lenge også gjøres noe med denne skolen. Det blir spennende å se hva som økonomiplanen for 2021–2024 inneholder av investeringer for hele skolesektoren når kommunedirektøren legger fram dette om få dager. Tøffe prioriteringer må gjennomføres.

Det nye er at det finnes ikke penger til en slik utbygging i kommunen om velferdsordningene som innbyggerne har krav på i henhold til lov, regel og forskrift, skal opprettholdes. Det framgår nå av utallige artikler i HA uke etter uke hvor mange personer står fram med sine beretninger om at alvorlige mangler er til stede, blant annet i eldreomsorgen. Det er ikke penger nok til å opprettholde de velferdsordninger som vi alt har i dag.

Kommunedirektøren sier at det blir tøffe prioriteringer i tiden som kommer. Det må aksepteres at GODT NOK er kommet for å bli. Nå jobbes det i kommunen ut fra at ingen kan skjermes. Det er ikke så mye å gå på når det gjelder «ostehøvelkutt», vi må ned på tjenestene. Det blir tøffe år for dem som skal prioritere i kommunen, understrekes det.

Alt nå gjøres det drastiske innsparinger. Innenfor undervisningssektoren får ikke elevene som har krav på det, den ekstrahjelpen de trenger. Helse/omsorg har ikke den bemanningen som er forsvarlig for de tjenester de skal gi innbyggerne, og NAV har ikke de økonomiske ressursene som trengs for å gi sårbare grupper det de har krav på. Det er politisk nivå som har ansvaret for fordeling av kommunens økonomiske ressurser, ikke administrasjonen, som enkelte nå tror.

I det budsjettet som kommunestyret nå vedtar i desember, gjøres et veivalg som er framført mange ganger fra Pensjonistpartiet. Det blir enten velferdsordninger som er bedre enn GODT NOK, eller betaling av renter/avdrag på store lån i tiden som kommer. Velges det siste, er det ingen vei tilbake. Det blir framført fra politisk hold når møter avholdes i besluttende organer, at noen er lei av å bare snakke om økonomien og covid-19, og andre gir administrasjon honnør for de innsparingene som de nå har pålagt ansatte å gjennomføre som gir kostnadsreduksjoner så raskt som mulig.

Lukker man nå bare øynene for det som kommer? Har noen mistet fullstendig oversikten hva innbyggerne nå blir rammet av? Spørsmålet blir i budsjettsammenheng om det også fra politisk hold skal settes av ca. 40 millioner på fond til neste år som tidligere økonomiplan la opp til. Det blir spennende å se hva som skjer der.

Kommunestyret har alt bevilget mange millioner.

Hvis en tar for seg noen bevilgninger som alt har skjedd for 2021, som det ikke er noen vei tilbake for, og som skal inn i 2021-budsjettet, så er det blant annet:

  • Operaen på festningen 3,6 millioner
  • Allsangen på grensen 3,0 millioner
  • DNBE 5,7 millioner
  • Museet i Fayegården ca. 3,0 millioner

Det foretas i disse dager en ombygging av det gamle storsenteret på totalkostnad i underkant av 190 millioner. Det skal også bli et «lønnsomt prosjekt», hevdes det. Tiden vil vise hva resultatet blir.

Halden Turist har søkt om 2,4 millioner for neste år. Skal de avvikle sin virksomhet, eller vil kommunen sørge for at de opprettholder sine tilbud? Berg Idrettslag har blitt lovet sine 1,75 millioner nå i mange år for utvikling av sine anlegg, skal det løftet nå innfris?

Så må det gjøres noe med dem som venter på sykehjemsplass i kommunen. Sykehjemmet på Karrestad må derfor gjenåpnes. At dem som har krav på sykehjemsplass, ikke får det, vil ikke Pensjonistpartiet akseptere.

Hvor mye de kommunale avgiftene vil stige i 2021, blir spennende å se. Politisk nivå holder nå på med omtaksering av eiendommer i kommunen for så å komme med forslag til kommunestyret hva den nye eiendomsskatten skal bli. Følgende står i samarbeidsavtalen som de seks partiene har inngått: «Eiendomsskatten, kommunale avgifter og gebyrer holdes på dagens nivå». Blir det slik?

Budsjettbehandlingen blir som den enkelte her kan se, meget utfordrende for politisk nivå i tiden som kommer. Det må ikke ende slik det gjorde for budsjettet for 2020 at Fylkesmannen og kontrollutvalget i kommunen må komme med enda flere rapporter om at ikke lover, regler og forskrifter blir fulgt i kommunen når det gjelder tjenester til lokalbefolkningen.

Det avgjøres i desember når kommunestyret skal behandle budsjettet for 2021.