Gå til sidens hovedinnhold

Senterpartiet bryr seg fortsatt ikke om kvalitet

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Slik vi leser Jens Bakkes svar, gjentar du kun ordfører Anne Kari Holms argumenter, og sier fortsatt ingenting om Senterpartiets tanker om kvalitet og innhold i domstolene.

Les også

Halden tingsted, en underavdeling av Søndre Østfold tingrett

Halden Senterparti fortsetter heller sin argumentasjon mot domstolsreformen sett med et meget snevert og navlebeskuende utgangspunkt i Halden. De mener reformen er unødvendig fordi Halden tingrett, ifølge Riksrevisjonen, var den aller mest effektive tingretten i landet og at man heller ikke har hatt problemer med å skaffe nødvendig kompetanse hit. Begge deler er riktig, men når Halden tingrett var mest effektiv betyr det nødvendigvis at andre tingretter i landet var mindre effektive. Domstolsreformen gjelder hele landet, ikke bare for Halden. Effektivitet er for øvrig bare ett av flere momenter en domstol skal måles opp mot. Økt effektivitet ivaretas i reformen ved at man frigjør flere dommerårsverk.

Les også

Fornuft eller følelser?

Rettssikkerhet og likebehandling av innbyggerne i landet vårt er viktigere måleparametre enn både effektivitet og navnet på den lokale domstolen. Derfor er det i domstolsreformen lagt opp til større fagmiljøer for tingrettsdommere enn tidligere. Dette skal være med på bidra til at vi får enda bedre kvalitet på domstolenes avgjørelser og at vi får mer ensartet praksis. For det er viktig at vi som bor i Norge blir behandlet likt når vi skal få vår sak avgjort av en domstol.

Senterpartiets ensidige fokus på desentralisering og motstand mot endringer er farlig for samfunnet vårt. Det hindrer utvikling og vil over tid hensette oss i en tilstand hvor vi som samfunn ikke klarer å løse våre utfordringer. Det er en grunn til at vi ikke lenger har lokale sykehus på samme måte som tidligere og at vi sendes til de store sykehusene hvor det finnes erfaring og ekspertise samlet når vi blir alvorlig syke. Ved å lage større fagmiljøer får vi erfaringsoverføring og utvikling ved at dyktige fagpersoner samarbeider og utfordrer hverandre. Slik vil det også være med jurister som jobber i domstolene.

Tilbake til Bakkes utgangspunkt; at Halden nå er blitt en underavdeling av Søndre Østfold tingrett. Dette er feil. Søndre Østfold tingrett har ikke noe hovedsete, men består av fire likestilte tinghus og ledes av en sorenskriver som selv avgjør hvor hun skal ha sitt kontor. Ragnhild Borgerud ble i statsråd 16. april i år utnevnt til sorenskriver. Når det gjelder administrative funksjoner knyttet til domstolen bør Bakke og ordfører Holm jobbe for å legge til rette for at de blir lagt til Halden.

Domstolen i Halden skal fortsette å behandle saker akkurat som tidligere – nær der haldenserne lever og bor. Når det gjelder ankeinstansen så ligger hovedsetet desentralisert på Hamar og ikke i Oslo som tidligere. Dette skyldes at saksbehandlingstiden i Borgarting har blitt svært lang og ved å bytte til Eidsivating vil denne bli kortere for oss her i Østfold. Det er fortsatt anledning til å sette rett i de lokale tinghusene her i Østfold. Så også her vil denne endringen medføre en bedring for de fleste haldensere.

På overflaten vil reformen kun være synlig ved at domstolen har byttet navn. På underflaten legger reformen opp til at vi skal ha bærekraftige domstoler i landet som sikrer god kapasitet, kort saksbehandlingstid og høy faglig standard og likebehandling - og lokal tilstedeværelse i Halden. Det gjør livet til folk flest ikke bare enklere, men også bedre.

Høyre mener det er viktigere enn at vi beholder navnet Halden tingrett.

Kommentarer til denne saken