Etter noen henvendelser på mitt innlegg i HA 21. juli vil det være riktig å gi noen ytterligere opplysninger som gjelder avviklingen av Halden Turist. Det var den økonomiske kursen som Arbeiderpartiet og Høyre nå har fulgt i de siste 6 - 8 årene som medvirket til at Halden Turist ble avviklet slik vi i Pensjonistpartiet ser det. Vi mener at turismen er en viktig del av næringspolitikken til kommunen. Den kan derfor ikke håndteres slik flertallet nå har gjort. I Nærings- og sysselsettingsplan for Halden kommune som ble vedtatt 28.10.2021 i kommunestyret står Halden Turist nevnt som en av de aktørene som kommunen skal delta i samarbeidsprosjekter med (Strategi 3.1 under tiltak 6). Det står også under Strategi 4.5, under tiltak 1- "Halden kommune skal styrke besøksnæringen og Halden som turistdestinasjon, og at kommunen skal støtte utviklingen av Halden Turist". Stikk motsatt av hva vi har vedtatt er det nå foretatt en politisk styrt avvikling av Halden Turist. Det var et politisk flertall i formannskapet for at det skulle skje. Det har dem full rett til da dem ikke ville prioritere det som Halden Turist ville kostet kommunen i året som var 1,6 millioner kroner. De var villige til å betale ca. 0,7 millioner kroner. Det menes nå at det til neste år vil være mere penger til å satse på turisme i kommunen da Allsangen på grensen skal avvikles i 2023? Det vil bli ca. 3 millioner kroner til "disposisjon". Blir det det? Her er noen synspunkter om de økonomiske utfordringene kommunen nå står ovenfor når budsjettet for 2023 skal utarbeides.

  • Kommunen skal de neste 7 årene utgiftsføre ca. 60 millioner i året i driftsregnskapet for å dekke årlige pensjonskostnader. Samlet premieavik er nå på ca. 420 millioner som står i kommunens balanseregnskap, men som ikke utgiftsført i driftsregnskapet. Nevnte beløp kan derfor deles på 7 år etter departementets bestemmelser. Slik lages det regnskapsmessig "overskudd" i kommunens regnskap det enkelte år. Håpløs politikk som Ap/SP og Høyre er enige om skal fortsette i årene som kommer. Det kommer frem av deres økonomiplaner 2023 – 2026.
  • Prosjektene på Os tomten vil påføre kommunen i gjennomsnitt økte årlige driftskostnader på ca. 28 - 30 millioner kroner. Det skal inn i driftsbudsjettet. Det har blitt meddelt kommunens politiske ledelse fra administrasjonen.
  • Halden helsehus står klart til å åpnes til høsten med sine 16 nye institusjonsplasser. Det er det ikke funnet penger til i økonomiplan 2023 - 2026. Det trengs her 20,8 millioner i "nye friske midler" i budsjettet 2023 til formålet, eller skal avdelingen stå tom?
  • Halden kommune styrer nå mot en langsiktig gjeld på over 5000 millioner kroner. Det er de "store" partiene enige om er kursen som skal gjelde. Det skal det betales renter/avdrag på i tiden som kommer. Rentene stiger nå også som alle kan se. En rentehevning på 1% kan alle regne seg til hva blir når gjelden er 5000 millioner kroner.

Utover det som her er nevnt så vil skolene, helse, kultur, NAV og andre gode formål også kreve sitt. Finnes det noen penger igjen etter det som her er nevnt? Nei, derfor vil omorganiseringer/avviklinger av tjenestetilbudene bare fortsette i samme tempo som nå. Det er det faktiske forholdet.

Kommunevalget i 2023 vil bli et valg hvor det står om det skal lånes 2500 millioner kroner som både AP/SP og Høyres økonomiplaner for årene 2023 - 2026 inneholder og som medfører at velferdstilbudene skal bli dårligere en "GODT NOK" slik det ligger an nå. Administrasjonen har tidligere meddelt politisk nivå at kommunen nådde "OMSORGSBÆREEVNEN" i 2020. Når vil de økonomiske realitetene bli akseptert av de som nå styrer?

Med det som her er nevnt som et "bakteppe" så ble Halden Turist bestemt avvikles for å spare 1 million kroner. De store "prosjektene" i kommunen har nå i 6 - 8 år gått foran alt. Planen er at det skal fortsette. Forstå det den som vil. Pensjonistpartiet vil ta hensyn til hva velgerne vil, ikke hva politisk nivå mener skal skje. Du som velger, vil avgjøre hvilken kurs som skal følges i tiden som kommer. Det er ditt valg ved kommunevalget i 2023.