Den politiske situasjonen i Norge er endret etter valget. Tidligere samferdselsministre Solberg-regjeringen stanset vedtatte planer om utbygging av jernbanen. Argumentet var at det var for dyrt. Vedtaket om dobbeltspor til Halden, Lillehammer og Skien aktualiseres nå

med ny regjering (Hurdalsplattformen s 42). Utbygging av dobbeltspor krever større areal. Også uten dobbeltspor vil det være nødvendig med arealkrevende utbedringer. Halden kommune kan derfor forvente flere innsigelser fra Bane Nor til utbyggingen både på Tyska og Hollenderen.

Jernbanen har stor betydning for Halden. Det er feks flere som pendler til og fra byen med tog, enn det er ansatte på Norske Skog. Vår nye togoppstillingsplass, driftsbanegården, tett ved stasjonen, gjør togdriften effektiv. Kravene til effektivitet når det gjelder transport på bane vil trolig øke i fremtiden.

Vi kan ikke forvente at storsamfunnet bruker mer penger på samferdsel enn nødvendig. Flytting av nåværende driftsbanegård og jernbanetrasé i Halden er derfor neppe aktuelt. Generelt vil det å anlegge ny jernbane i tunell eller på bro i fjorden, være minst 4-5 ganger så dyrt som å utbedre eksisterende trasé.

Strekningen Ingedal - Trollhättan er ca 40 kilometer kortere enn nåværende trasé over Kornsjø. Strekningen har også ca 100 høydemeter mindre i stigning. Det innebærer mindre energiforbruk og lavere kostnader. På sikt skal mer godstrafikk over på bane. Det mest rasjonelle for frakt av gods på bane, er å bruke korteste rute.

Her må kommunen kjenne sin besøkelsestid så ikke byen havner i enden av et sidespor. Ut fra forventet utvikling og politisk klima for jernbanen bør planene om bebyggelse på Tyska og Hollenderen skrinlegges.

"Generelt vil det å anlegge ny jernbane i tunell eller på bro i fjorden, være minst 4-5 ganger så dyrt som å utbedre eksisterende trasé.