Vi har blitt utfordret av Høyre om utviklingen av skolen i Halden. Rødt takker for tilbudet, og registrerer at det en ny vilje til å diskutere skolepolitikk slik vi har forsøkt i utvalget for oppvekst og kultur i lengre tid. Samtidig vil vi takke for Høyre sin beklagelse i forbindelse med vårt forrige innlegg.

Så til noen konkrete forslag:

Rødt Halden mener økt bemanning i skolen er viktig. I dagens situasjon brukes spesialpedagogene som vikarer for lærere. Konsekvensen av dette blir at elevene mister rettighetene sine til spesialundervisning. Ikke alle har mulighet å følge ordinær klasseromsundervisning. Alle taper. Både klassen som helhet og de som trenger ekstra oppfølging.

Rødt Halden mener grunnbemanningen i skolen må økes.

Etter at 6 åringene begynte på skolen, har det blitt mer og mer teoretisk undervisning for de yngste elevene. Dette er stikk i strid mot ideene om å bruke lek og praktisk arbeid som metode de første årene i skolen. 6 -års reformen åpnet for å bruke førskolelærere sammen med lærere i 1 – 4 klasse for å sikre en mer lekeorientert pedagogikk. Forskning viser at gjennom lek øker barna sin sosiale kompetanse, og vi tilegner oss fag lettere.

Rødt Halden mener vi må ha to pedagoger på 1-4 trinn. Klassestørrelsen bør ikke overstige 20 elever.

I den senere tid har det kommet en god del forskning som mener at lekser ikke er spesielt godt egnet som metode for læring. Lekser forsterker sosiale ulikheter. Elevenes hjelp og støtte til skolearbeid hjemme varierer. Læreren bruker mye tid på å forberede, rette og gå igjennom oppgaver. Tid som kunne vært brukt til målrettet undervisning. Elevene som har erfaring med leksefri skole forteller om bedre skolehverdag, og mer tid å være sammen med jevnaldrende.

Rødt Halden mener vi skal prøve ut leksefri skoler.

Våre forslag er første skritt på å lage en bedre skole i Halden, slik vi ser det. Vi mener også at Halden trenger et politisk miljø som er villig til å diskutere og jobbe med de store og viktige utviklingsprosessene som ligger foran oss. Vi blir ikke bedre av å bare motta rapporter om dagens situasjon.