Det er et meget prisverdig tiltak som Banken Velforening har tatt initiativ til i samarbeid med Rødsberg ungdomsskole, hvor de har søkt om midler til å oppgradere skolegården til nærmiljøanlegg. At en her har fått med seg flere bidragsytere, slik at området rundt ballbingen og basketbanen skal pusses opp, og at basketballbanen skal bli et nytt moderne multisportanlegg, er positiv gladsak som elevene vil sette pris på. Det kommer fram av avisartikkelen i HA 14. juli at det har vært mange bidragsytere som er med å finansiere det som skal skje. Kostnadsramma er på 1,840 millioner kroner. Det politiske Halden kan rette en stor takk til alle som har engasjert seg i denne saken.

Hva er vedtatt om Rødsberg ungdomsskole?

Hvor står nå Rødsberg ungdomsskole i politisk sammenheng? Alle bør være enige om at det trengs en full rehabilitering/ombygging slik at skolen blir tidsmessig i forhold til dagens krav. Hva er status i de politiske partiene når det gjelder Rødsberg ungdomsskole? Økonomiplan for 2023 – 2026 som ble behandlet i kommunestyret 16. juni, og vedtatt av Ap, SP, SV, Rødt, Venstre og Miljøpartiet, sier lite om hva som kan forventes de nærmeste 4 årene som gjelder nevnte skole. «Det ventes her på at resultatet av kommunens arbeid med å gjennomgå dagens barnehage- og skolestruktur skal legges fram til politisk behandling. Først da kan vi ta stilling til barnehager og skoler det kan være hensiktsmessig å endre lokaliseringen av», skriver de i vedtatt økonomiplan.

Pensjonistpartiet er av den bestemte oppfatning at det ikke skal være noen tvil om at det skal være en ungdomsskole i sentrum.

Høyres forslag til Økonomiplan for 2023–2026 som ble nedstemt, hadde med seg følgende formulering. Under overskriften rehabilitering av Rødsberg ungdomsskole så framgår følgende: «Kostnadene på å utbedre Rødsberg vil være et helt sentralt element i arbeidet med skolestrukturplan. Det vil også være ett viktig estimat å ha med i den langsiktige kommunale planleggingen. I løpet av de to første årene i planperioden skal kommunedirektøren legge fram en detaljert oversikt over oppgraderingsbehovet ved Rødsberg ungdomsskole med et så presist kostnadsestimat som mulig». Dette støtter vi i Pensjonistpartiet. Pensjonistpartiet er av den oppfatning at det er Høyres forslag som vil kunne bringe denne saken nærmere en realisering.

Da det ble arbeidet med økonomiplan så ble det fra oss sendt et spørsmål til administrasjonen som lyder som følger: «Er det fortsatt det anslaget som er lagt fram for Rødsberg ungdomsskole tidligere som gjelder på ca. 230 millioner, samt nødvendig justering for prisstigning for at skolen skal få en tidsmessig standard?» Svar fra administrasjon: «Det må gjøres en ny gjennomgang av oppgraderingen av Rødsberg ungdomsskole for å sette en ny kalkyle. Dette både med hensyn til nytt rom og funksjonsprogram samt prisjustering».

Pensjonistpartiet vil at Rødsberg ungdomsskole skal bli en god tidsmessig sentrumsskole som skal realiseres de nærmeste årene. Derfor følger vi Høyres forslag til framdrift i saken.

Når kommunebudsjettet for 2023 legges fram så forventer vi at det fra alle partiene i kommunen blir avklart hvor dem står i denne saken. Det bør velgerne vite når vi nå går inn i ett valgår. En av grunnene til at det fra Pensjonistpartiet ikke ble laget noe forslag til økonomiplan var blant annet at barnehage og skolestrukturplan, som det nå arbeides med fra administrasjon, ikke var ferdig. Det er et håp om at det blir ett klart flertall i det nye kommunestyret i 2023, slik at Rødsberg blir den skolen som både elever og lærere vil være tjent med. Det avgjør velgerne ved kommunevalget til neste år.

Nils Sagstuen og Per Egil Evensen Pensjonistpartiet

Medlemmer i hovedutvalget for undervisning, oppvekst og kultur