Det er foretatt flere tilsyn fra Statsforvalteren de senere år i forhold til tjenester innenfor flere områder i kommunen. En av tilsynsrapportene fra 2018 er om stønad etter Lov om sosiale tjenester i NAV Halden 2018 hvor konklusjon er følgende fra fylkesmann (nå Statsforvalter):

«Halden kommune sørger ikke for forsvarlig kartlegging, vurdering og beslutning av søknader om økonomisk stønad». Pensjonistpartiet har i årene siden 2018 vært av den bestemte oppfatning at dette bare fortsetter. I forbindelse med utarbeidelse av budsjettet for 2021 ble det stilt følgende 2 spørsmål til administrasjonen som også alle gruppelederne på vanlig måte ble gjort kjent med: Er det ikke gjennom «Lov om sosiale tjenester i NAV» fastlagt hva den enkelte /familie har krav på av støtte? Skal ikke det etterleves av kommunen? Svaret var følgende: NAV Halden og Aremark har ingen planer om å bryte «Lov om sosiale tjenester i NAV». Etter at dette spørsmålet ble reist og svar ble gitt så ble papirene til hovedutvalget for helse, omsorg, sosialtjenester og inkludering sendt ut for behandling. Der framgår følgende i RS 2021/34 -Kartlegging og vurdering av barns behov. Der har Statsforvalteren i Oslo og Viken foretatt en kartlegging og beslutning av barns behov ved søknad om økonomisk stønad, inkludert barn av brukere som deltar i kvalifiseringsprogrammet. På side 22 i papirene til utvalget skrives det blant annet følgende «Gjennom tilsynet har vi konkludert med at det gjennomgående er svikt på området og at praksis ikke er i tråd med lov og forskrift. Ledelsen sammen med ansatte har vurdert hvorfor svikten oppstår, og konkludert med at det er mangler ved styringa (internkontrollen), i kombinasjon med at rutiner ikke etterleves».

Så følger lovbruddene:

1. Kommunen sikrer ikke gjennom styring og kontroll, at lov og forskrift følges ved kartlegging, vurdering og beslutning om barns behov ved søknad om økonomisk stønad.

2. Kommunen sikrer ikke at vedtak om økonomisk stønad til personer med forsørgeransvar for barn, bygger på forsvarlig kartlegging og vurdering og beslutninger av barns behov.

Dette er Halden kommune i 2021 etter alle de advarsler som POLITISK ledelse nå har fått at GODT NOK i forhold til lov, regler og forskrifter ikke holder.

Det er også nå opplyst fra administrasjonen at det er 793 barn som lever under det som er fattigdomsgrensen i kommunen og 2943 som er uføretrygdede som gjør det samme ved utgangen av 2019.

Det står følgende i Samarbeidsavtalen mellom partiene som nå har det politiske ansvaret: Det skal settes i gang et prosjekt for å bekjempe barnefattigdom i Halden. Kommunen skal tilrettelegge for boligbygging hvor familier med lavere inntekt, unge i etableringsfasen og eldre kan disponere egen bolig. Dette ble skrevet i 2019 men det er jo lenge siden så det er muligens allerede glemt.