Det er bare å slå fast at Arbeiderpartiet er Haldens mest åpne og gjennomsiktige parti. Og godt er det, jeg er stolt av å kunne være med på en slik rendyrking av demokratiske prosesser. Ingen andre partier i Halden er nærheten av den åpenheten og eksponeringen som Ap nå står i bresjen for. Dette er og bør ses på som en styrke. Det er viktig å kunne vise at offentlig beslutningstaking formes av transparent diskusjon og meningsutveksling, og ikke av ensretting bak lukkede dører.

Når byens mest framtredende politiker til stadighet er ute å mener noe om folks beveggrunner for å delta aktivt i politikk og samfunnsutvikling, er det grunnlag for bekymring. Ikke minst rundt hvordan grunnleggende demokratiske prinsipper forvaltes og praktiseres i de mindre åpne partiene i Halden, men også i forhold til at folk som ønsker å delta politisk kan bli skremt bort fra å gjøre det. Der ordførerens parti stikker hodet i sanden, river vi det hele opp med rota, til det beste for vårt eget parti og til det beste for haldenserne. Det bør ikke være en overraskelse for noen; men det er ikke slik at andre partier ikke har tunge og vanskelige diskusjoner, eller omkamper om politiske saker, det er bare det at folket nektes innsyn i det. Vi går en annen vei, og holder fast ved at innsyn og gjennomsiktighet er viktige prinsipper i aktiv politikk.

Folk har mange grunner til å gå inn i politikken, og folk har mange grunner for å trekke seg bort fra politikken. Dagens politiske ledelse bør holde seg for god til å tillegge folk intensjoner for å gjøre det ene eller det andre. Det er respektløst å problematisere andre partiers åpne demokratiske prosesser når ens eget parti er mer lukket, det er respektløst å problematisere andres politiske engasjement ved å tillegge de intensjoner man med sikkerhet ikke kan vite om de har.

For min egen del var sentrumsskolen en av veldig mange andre gode grunner for å gå inn i lokalpolitikken i Halden. Jeg ønsker å få på plass en ny og god sentrumsskole med et tilhørende idrettsanlegg. Det hele på ungas premisser, der pedagogikk, funksjonalitet og folkehelse må få stor betydning. Fysisk tilgjengelighet og universell utforming er vel så viktig som forståelsen av byggets evne til å rive ned inngrodde sosiale strukturer og underbygge sosial mobilitet. Oppvekstsenteret med ny skole gir i så måte veldig mange muligheter, men krever samtidig en helhetlig prosjektering der alle alternativer og konsekvenser er vurdert. Skal Os oppvekstsenter og ny skole på Os fungere som det byutviklingsprosjektet folk forventer må planleggingen være gjennomarbeidet og bunnsolid. Dette ønsket betyr ikke at jeg er imot selve Os-prosjektet, det betyr snarere at jeg ønsker det velkommen!!

For godt over tre år siden skrev jeg en tekst som jeg valgte å kalle «Kommunal kaosplanlegging». Den handlet om plan- og bygningsloven, politikk og planlegging i Halden. Denne teksten ser ut til å holde seg godt, og utgjør en annen veldig god grunn for å gå inn i politikken i Halden; kaoset fortsetter. Allerede for tre år siden uttrykte jeg bekymring for den kommende arealplanen for Halden.

Vel, i dag har posisjonen fortsatt ikke klart å få kommunens arealdisponeringer på plass. Ordføreren mener nå at hele planen skal utsettes enda lenger, og helst til etter valget i høst. Mulig det er strategisk, men like fullt næringsfiendtlig og uverdig overfor både næringsliv og øvrig befolkning som fortsatt venter på viktige avklaringer og arealstrategier. Selvsagt er det også helt fullstendig på tvers av plan- og bygningsloven som sier at et nytt kommunestyre først, og innen et år etter konstituering, skal vedta en planstrategi som i seg selv skal vurdere om det finnes et behov for ny kommuneplan med tilhørende arealdel. Det legges på nytt opp til rekkefølgefeil i den kommunale planleggingen. Dette er ikke bra og veldig lite forutsigbart for stort sett alle aktørene i samfunnet.

I Halden skal arbeid, kunnskap og klima være viktigst. Disse temaene henger tett sammen, og drives best fram under gjensidig påvirkning. Det betyr også at det må satses på alle tre områdene samtidig. For å få dette til på best mulig måte, må vi styrke fellesskapet og på nytt bygge opp velferdskommunen Halden i kommunal regi. Solbergregjeringens nedbygging av velferdsstaten manifesterer seg også i Halden. Aldri har det vært utbetalt så mye i økonomisk sosialhjelp som nå, barnefattigdommen er økende og folkehelseprofilen viser ingen tegn til forbedring siste åtte år. Regjeringen lager ikke klimabudsjett, og det gjør vi heller ikke i Halden, klimaloven til tross. I dette ligger det i dag nærmest uendelig mange grunner for politisk engasjement.

Det finnes mange måter å gjøre ting på, det finnes andre måter å styre samfunnsutviklingen på og det finnes mange gode grunner for at lokalpolitikken i Halden trenger nye stemmer.