I en innstilling til formannskapets møte torsdag anbefaler rådmannen også at man avventer videre arbeid med hallen i forhold til behandling av skolebruksplanen og sentrumsplanen.

Les også: Vil informere om hall

Ba om kvalitetssikring

Det var kommunestyret som i juni 2014 ba om at rådmannen skulle kvalitetssikre rapporten fra arbeidsgruppa for flerbrukshallen. I ett av punktene i vedtaket heter det:

" Arbeidsgruppen framlegger forslag for kommunestyret etter avklaringer og etter en forutgående gjennomgang og kvalitetssikring av administrasjonen, herunder de juridiske og økonomiske konsekvensene forslaget medfører for Halden kommune".

For stor risiko

I det samme møtet forutsatte kommunestyret at det ikke skal være direkte tilskudd fra kommunen til en ny flerbrukstshall.

- Rådmannen kan ikke se at det er mulig å realisere prosjektet uten en betydelig kommunal innsats og risiko, skriver rådmannen og understreker at det gjelder uansett hva slags eiermodell som velges for hallen.

Hun anslår også at den totale kostnaden for hallen vil ligge på mellom 195-227 millioner kroner. I ettertid er det også tatt inn en turnhall i prosjektet. Regner man med denne, vil prisen ligge mellom 220-250 millioner kroner.

 En realisering av prosjektet vil medføre en betydelig økt risiko for at kommunens netto driftsutgifter vil øke. Rådmannen antar at det vil ligge i størrelsesorden 15 millioner kroner i året..

Idrettens behov

Rådmannen peker på at det bør foreligge en kartlegging av idrettens behov før det bygges en ny hall og kan ikke se at det er foretatt en slik. Likevel avviser hun ikke at behovet finnes.

Hun peker på at HK Halden og Halden Topphåndball i dag spiller på dispensasjon i Remmenhallen, og at denne ble gitt under forutsetning av at det ble utarbeidet planer for utbygging av arenaer som tilfredsstiller forbundets krav. Dersom håndballforbundets krav er årsaken til bygging av ny hall nå, må det fokuseres på dialog med håndballforbundet i forhold til  dette.

- Rådmannen ser det som vanskelig å investere om lag 200 millioner kroner for å sikre en publikumskapasitet det vil være behov for i to kamper i løpet av en sesong, skriver hun.

Store utfordringer

Halden kommune har rett og slett ikke tilstrekkelig god og stabil driftsøkonomi til å være med på prosjektet nå. Kommune har store utfordringer knyttet til sine primærtjenester. I løpet av våren 2015 vil rådmannen peke på flere behov for investeringer både i forhold til  grunnskole, omsorgsboliger og brannstasjon.

For å tilrettelegge for idretten gjennom økt treningstid, kan en idrettshall vurderes i tilknytning til skolebruksplanen. Hun viser i den sammenheng til sentrumsplanen og mulighetsstudiet ved Os skole, mener rådmannen.