Det er nå en god del innlegg i HA om hva som skal til for at ikke kommunen skal få en ytterligere tilbakegang når det gjelder tilflytning til kommunen. Den situasjon som kommunen nå har kommet i har flere sett komme. En av årsakene er hvordan det politiske ansvaret har vært anvendt over flere år.

Når både boligpolitikken og næringspolitikken som er grunnlaget for at det skal skapes vekst og utvikling har vært fraværende hos politikerne er det ikke annet å forvente. Det at det kommer innspill fra engasjerte personer og interesse- organisasjoner som ønsker å bidra etter beste evne ikke nok. Det må være et politisk fundament i bunn slik at det har nødvendig kraft i seg til at et virkelig løft skal finne sted. Det viser all erfaring hvis en ser utviklingen i et noe lenger perspektiv.

Alle de store bedriftene vi har i Halden har kommet hit etter et samspill med statlige (regjeringer) fylkeskommunale og kommunen sammen med private aktører. Det gjelder Saugbrugs, Nexans (tidligere Standard Telefon og Kabel), Kabi og ikke minst høgskolen i Østfold som politikerne så som sin oppgave å få lagt til kommunen. IFE med sin forskning på sikkerhet innenfor atomenergi var i mange år en viktig bidragsyter. Mange arbeidsplasser er blitt etablert med grunnlag i de virksomheter som nevnes her.

Hele Sørli-området ble skapt gjennom et politisk engasjement. Her kjøpte Halden kommune næringsområder før kommunesammenslutningen med gamle Berg og Idd kommuner tomteområder for næringsutvikling fordi det ikke fantes slike områder i tidligere Halden kommune. Etter at kommunen la til rette for næringsutvikling på Svinesundsparken for over 15 år siden har ikke kommunen vært involvert i reguleringer for næringslivet av noe størrelse. Det samme har skjedd angående tomtepolitikken for boliger. Kommunen har sluttet å engasjere seg og ledige tomter til salgs for private utbyggere er kraftig redusert og prisen er mangedoblet.

Det er nå en diskusjon om hva som bør skje videre for økt aktivitet i og utvikling i Halden. Skal det bygges flere boliger nå, eller skal det ventes med det til det er etablert flere arbeidsplasser er ett av temaene. Hva er utfordringene i den sammenheng? Det har nå pågått en diskusjon om skal det skje noe på Saueøya, Tyska, Hollenderen og Jernbanegata fra Grand Hotel til havneområdet som sentrale prosjekter. Slik det nå ser ut så blir det ikke noe hverken på Tyska, Hollenderen eller Saueøya,

Da gjenstår det bare at det er i Jernbanegata som det kan bli noe slik det nå ser ut. For akkurat 10 år siden så ble det inngått en avtale mellom Rom Eiendom (selskap knyttet til NSB) og Halden kommune for at det skulle bli en utbygging av dette området. Så kom det et politisk skifte i kommunen og det ble ikke noe mer om det prosjektet på en del år. Ett helt sentralt spørsmål, som det sikker også blir i dag var om det å realisere et så dyrt og omfattende prosjekt som blir liggende så nært Mølen med sitt store tømmeropplag ikke var noe som det ville satses på.

Det blir ofte i avisinnlegg og i andre sammenheng pekt på hvor fint det har blitt bla. i Drammen og Fredrikstad. I disse nevnte byene har ikke politisk ledelse valgt å satse på en havn midt i noe av det flotteste by-utviklings områdene som er. Lagring av tømmer bør derfor så raskt som mulig flyttes til Sørli-området slik at det blir etablert en terminal for togtransport i det området. Her kan Saugbrugs og kommunen gjøre felles henvendelse til sentrale myndigheter. Den kommunale havna bør som jeg har ment tidligere plasseres ytterst på Saueøya. Alt annet i byutviklingssammenheng vil være feil.

Det var tenkt å bygge nytt fengsel i Oslo. Tomten som skulle brukes var for liten. Det søkes nå etter tomt utenfor Oslo. Halden fengsel har både tomteområde og nødvendig erfaring og kompetanse for at det kan utvides/bygges nytt i Halden. Senterpartiet har klart markert at nå er det i distriktene hvor slike etableringer skal skje. Når det gjelder utstedelse av pass, førerkort og styrking av politiet så viser det seg helt klart at det bør skje en reetablering og utvikling av politistasjonen i Halden. Det tidligere sykehuset på Stangeberget står nesten tomt. Kalnes har ikke plass til all sin virksomhet og her kan oppgaver flyttes til Stangeberget.

Det er etablert en ny industrivirksomhet som ble flyttet fra Sarpsborg til Svinesundsparken fordi vi tidligere hadde klargjort tomter for industri og næring der. Kommunen bør nå få opphevet det vedtaket som ble gjort i kommunestyret om at det ikke kan bygges boliger i denne bedriftens nærområde på Svinesund. Jeg vil tro flere kunne tenke seg og flytte nærmere sin arbeidsplass. Det er nok av saker som politisk ledelse kan ta tak i hvis de vil. Eller vil de fortsette slik som i forrige kommunestyre periode ved at det var private som tok seg av det som helt klart var det politikerne skulle arbeide med.

Per Kristian Dahl, Pensjonistpartiet.